เสนอครม.ตั้ง'สถาบันพระบรมราชชนก'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 17 เมษายน 2561 00:00:56 น.

ทำเนียบฯ * มีรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 17 เม.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รองนายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำเสนอร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก  เพื่อจัดตั้งสถาบันพระบรม ราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของรัฐ จัดการศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

โดยสืบเนื่องจากปี พ.ศ.2536 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขขึ้นเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันพระบรมราชชนก"

สาระสำคัญเป็นการจัดตั้งให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของรัฐ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ในด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และสหเวชศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตและพัฒนา บุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน ทำการวิจัย ทำการฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  โดยกำหนดให้วิทยาลัยแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี, วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร, วิทยาลัยพยา บาลบรมราชชนนีทุกแห่ง, วิทยาลัยพยา บาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี, วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี, วิทยาลัยศรีมหาสารคาม และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการของสถาบัน.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง