เสริมรากฐานสังคมยั่งยืน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 00:00:46 น.

บริษัท ซีพีแรม จำกัด จัดกิจกรรม "CPRAM Wisdom Family เพื่อยกระดับครอบครัวด้วยความดี ปลูกฝังธรรมะแบบง่าย และจิตอาสาให้กับสถาบันครอบครัว ซึ่งกิจกรรมค่ายอบรมธรรมะสำหรับครอบครัวครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและการดำเนินชีวิตแก่สถาบันครอบครัว ผ่านการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งด้านความคิด สติปัญญา สุขภาพกาย และสุขภาพใจ เพื่อปลูกฝังให้รู้จักและเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคม โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ สายใยรักครอบครัว ปลูกต้นกล้าแห่งสติ ถักทองานศิลป์ภาวนาพาเบิกบาน ครอบครัวจิตอาสา เป็นต้น อนึ่ง สถาบันครอบครัวเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมและประเทศชาติ หากสถาบันครอบครัวมีความแข็งแกร่งแล้วนั้น ก็จะส่งผลในภาพรวมให้สังคมดีตามไปด้วย อีกทั้งยังเสริมสร้างศักยภาพที่ดีให้กับประเทศชาติในหลากหลายมิติ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศาลากมลปัญญา บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง