คอลัมน์: ข่าวสั้น: ผุดครู อย.เปลี่ยนพฤติกรรมเด็กลดโรค NCDs

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 00:00:40 น.

กรุงเทพฯ * นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า จากการที่สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง  เบาหวาน และโรคทางเดินหายใจเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก อันเกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็มมากเกินไป ไม่ออกกำลังกาย อย.จึงได้เร่งดำเนิน การเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเยาวชน จึงมีการจัด อบรม "การพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs" ให้ครู อย.น้อยชุดใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อนำไปสอนให้นักเรียนมีความรู้และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร "อ่าน งด ลด ทำ" รวมถึงกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง โดยจัดอบรม 4 ครั้งใน 4 ภาคต่อไป.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง