คอลัมน์: ไทยโพสต์: 7 ว่าที่กสทช. คลอดช้า แต่ขอมีคุณภาพ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 00:00:39 น.

กระบวนการรับสมัครและสรรหา คัดเลือกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. หน่วยงานอิสระของรัฐ มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารความถี่วิทยุเพื่อกิจการโทรคมนาคม และกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม กำลังจะต้องนับหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

หลังที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อ 19 เมษายน มีมติล้มกระดาน 14 รายชื่อ ที่คณะกรรมการสรรหา กสทช.ส่งมาให้ สนช. โดยที่ประชุม สนช.ไม่ได้มีการลงมติเห็นชอบหรือเลือกใดๆ แต่ใช้วิธีมีมติไม่เลือกและส่งกลับรายชื่อทั้งหมดกลับคืนไปให้กรรมการสรรหา เพื่อให้กรรมการสรรหามีการรับสมัคร คัดเลือกและส่งชื่อกลับมาให้ สนช.ใหม่ด้วยเหตุผลว่า รายชื่อ 14 คนดังกล่าว มีหลายคนมีปัญหาขาดคุณสมบัติการเป็น กสทช.ตามกฎหมาย ทาง สนช.จึงไม่ขอลงมติใดๆ

ทั้งนี้ 14 ชื่อดังกล่าว มีดังนี้ 1.ด้านกิจการกระจายเสียง ได้แก่ พันเอกกฤษฎา เทอดพงษ์ (ผู้อำนวยการกอง กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/อนุกรรมการ OTT กสทช.) และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส (ผู้ปฏิบัติงานประจำกรรมการ กสทช. พลโท พีรพงษ์ มานะกิจ) 2.ด้านกิจการโทรทัศน์ ได้แก่ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ (อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท) และพลเอกมังกร โกสินทรเสนีย์ (อดีตเจ้ากรมทหารสื่อสาร และประธานอนุกรรมการบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของ กสทช.)

3.ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ นายอธิคม ฤกษบุตร (อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) และนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ (อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม) 4.ด้านวิศวกรรม ได้แก่ พลอากาศตรี ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ (รองเลขาธิการ กสทช.) และพันเอกอนุรัตน์ อินกัน (ข้าราชการบำนาญ/ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานเทคนิควิทยุกระจายเสียง กสทช.) 5.ด้านกฎหมาย ได้แก่ นายมนูภาน ยศธแสนย์ (อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6) และนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร (รองเลขาธิการ กสทช.)

6.ด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ (รองเลขาธิการ กสทช.) และนายณรงค์ เขียดเดช (ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย) 7.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทริปาตี (ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว) และนายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ (ที่ปรึกษาประจำ กสทช. พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ/นายกสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้)

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีการบัญญัติถึงอำนาจหน้าที่ของ กสทช.ไว้ในมาตรา 27 ให้ กสทช.มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุและแผนเลขหมายโทรคมนาคม และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว แต่แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2) กำหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม

(3) กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (4) พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทร ทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุคมนาคม และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว ในการนี้ กสทช.จะมอบหมายให้สำนักงาน กสทช.เป็นผู้อนุญาตแทน กสทช. เฉพาะการอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กสทช.กำหนดก็ได้

(5) กำหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประ เภท (6) พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว (7) พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว

(8) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเชื่อมต่อ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าใช้ หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ทั้งในกิจการประ เภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการและผู้ลงทุน หรือระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ เป็นต้น

การรับสมัคร การเลือก กสทช.ชุดใหม่ เมื่อล่าช้าออกไป สังคมก็คาดหวังว่า การเลือกรอบใหม่ จะได้ว่าที่ กสทช.ชุดใหม่ 7 คน ที่เป็นคนซึ่งมีคุณภาพ คนมีความรู้ความสามารถ เป็นกลาง มาทำหน้าที่ กสทช.ชุดใหม่ เข้าทำนอง แม้มาช้า แต่ขอให้ได้คนดี ก็ไม่เป็นไร.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง