นักข่าวแห่งอนาคต

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 00:00:21 น.

ทรูปลูกปัญญา โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงาน ประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสื่อสารมวลชน ร่วมจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ "นักข่าวแห่งอนาคตทรู" ปีที่ 16 ประจำปี 2561 (16th True Future Journalist Award 2018) ให้แก่ผู้ชนะโครงการดังนี้ น.ส.นันท์นภัส ภู่รอด และ น.ส.ธัญลักษณ์ วัฒนผลิน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ (Excellent True Future Journalist Award) น.ส.ณัฏฐณิชา เชื้อนพรัตน์ ปี 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ภาคภาษา

อังกฤษ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักข่าวแห่งอนาคตเกียรติยศ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) และ น.ส.กฤษฎาพร บุณฑราวรรณา  ปี 3 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นนักข่าวแห่งอนาคตเกียรติยศ (ต่างจังหวัด) น.ส.ณิช กุล โกไศยกานนท์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น.ส.ธนธร วุฒิมานานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา น.ส.กฤษฎาพร บุณฑราวรรณา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.ส.ตรีสิริ ตรีศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ น.ส.เฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์  คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นภูมิภาค (Outstanding FJA) ณ อาคาร ทรู ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง