สสก.4 ขอนแก่น จับมือ ม.ขอนแก่น สัมมนาการพัฒนางานวิชาการด้านการวิจัย และการส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรก่อนถ่ายทอดสู่เกษตรกร

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 00:00:53 น.

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่บริบทใหม่ในการพัฒนา เพื่อก้าวสู่กระแสโลกอนาคต ทั้งความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ที่มีแนวโน้มของสังคมผู้สูงอายุ กระแสความต้องการ สุขภาพและชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีการคิดค้นนวัตกรรมภายใต้แนวคิดของการตัดลดสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่ต้องการให้น้อยลงเรื่อย ๆ จนเหลือศูนย์ หรือไม่มีเลย การขาดแคลนทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะต้องสอดคล้องกับแนวคิดสีเขียว ดังนั้นภาคการเกษตรของไทยจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรอบด้าน กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาท ภารกิจในการดูแลและพัฒนาเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ฝึกอาชีพเกษตรกรและให้บริการทางการเกษตร พัฒนาส่งเสริมและประสาน การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและจัดการผลิตพืช ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร จึงต้องปรับตัวและก้าวให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านการวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันการศึกษาในภูมิภาค เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย สร้างรากฐานทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะศักยภาพ และเพิ่มวุฒิบัตรทางการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรสู่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัด ขอนแก่น ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร และกำหนดแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้สามารถนำความรู้และผลงานวิจัยใหม่ๆ ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง