สสปท. จัดอบรม แก้ปัญหาออฟฟิคซินโดรม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 00:00:46 น.
สสปท. ชูนโยบาย Safety Thailand เดินหน้าจัดอบรม แก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรมต่อเนื่องปีที่ 2

ที่โรงแรมเดอะพาราดิโซ่เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงาน ที่มีหน้าที่ ให้บริการทางวิชาการ วิจัย พัฒนา และดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะความชำนาญในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงจัดทำข้อเสนอโครงการโครงการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)ในพนักงานสำนักงานขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่ทำงานในสำนักงาน ได้เพิ่มพูนความรู้มีความเข้าใจหลักการสำคัญ ในการปรับปรุงสภาพงาน และท่าทางการทำงานของตนให้ถูกต้อง

โดยโครงการนี้มุ่งเน้นในการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดการศึกษา และวิเคราะห์ผลกระทบในการทำงานในปัจจุบัน การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน และสถานประกอบการที่สนใจ โดยมีที่ปรึกษา จากสมาคมการยศาสตร์เป็นที่ปรึกษา และให้การสนับสนุนทางวิชาการ

ด้านวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องสาเหตุและการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndromes) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างวิทยากรสำหรับนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะนำไปสู่การปรับปรุงสภาพการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานเพื่อส่งเสริมให้องค์กรเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อสร้างหน่วยงานต้นแบบการเรียนรู้ “ทำงานปลอดภัยไร้อาการ Office Syndrome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง