ซูเปอร์โพลเผยประชาชนส่วนใหญ่ไฟเขียวใบกระท่อมรักษาโรค

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 00:00:54 น.

กรุงเทพฯ * ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลโพลเรื่อง ประชาชนคิดอย่างไร ต่อกระท่อมและกัญชา กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 5,192 ตัวอย่าง โดย ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 มิถุนา ยน-17 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา

พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 55.2 ช่วยดูแลชุมชนที่พักอาศัยบ่อยๆ ในขณะที่ร้อยละ 39.9 ระบุไม่บ่อย และร้อยละ 4.9 ไม่เคยเลย อย่างไรก็ตาม เมื่อถามความเห็นต่อกระท่อมและกัญชา พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.0 เห็นด้วยกับการกำหนดโทษให้เหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของการกระทำความผิด โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.6 เห็นด้วยให้มีการศึกษาวิจัย ประโยชน์ของกัญชาได้

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.7 เห็นด้วย ให้มีการกำหนดพื้นที่ที่ประชาชนคนท้องถิ่นนั้นๆ สามารถใช้ ใบกระท่อมในการทำงาน การบำบัดรักษาโรคได้ตามวิถีชาวบ้านของพวกเขาเหล่านั้นในพื้นที่นั้นๆ, ร้อยละ 60.0 เห็นด้วยต่อการยกเลิกบทสันนิษฐานคนที่มียาบ้าเกิน 15 เม็ด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปหาหลักฐานพิสูจน์ความผิดว่ามีไว้เพื่อขายหรือไม่ และศาลพิจารณาโทษตามความเหมาะสมกับความผิด จะเป็นธรรมมากขึ้น

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 57.5 เห็นด้วยที่จะให้ประชาชนใช้ใบกระท่อมเพื่อรักษาโรคได้, ร้อยละ 57.4 เห็นด้วยที่จะให้ประชาชนใช้ใบกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการทำงาน ตามวิถีชีวิตในท้องถิ่นของประชาชนเหล่านั้นได้ และร้อยละ 52.3 เห็นด้วยที่จะให้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อบำบัดรักษาโรคได้

ที่น่าพิจารณาคือ ตัวอย่างจำนวน มากหรือร้อยละ 47.8 ระบุการฝึกอาชีพผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจำ ยังไม่ตรงกับความต้องการด้านอาชีพที่สังคมกำลังขาดแคลน ในขณะที่ร้อยละ 27.8 ระบุตรงกับความต้องการแล้ว และร้อยละ 24.4 ไม่มีความเห็น

เมื่อถามถึงความเห็นต่อการเคี้ยวใบกระท่อมเพื่อทำงาน จำแนกตามภูมิภาค พบว่า ภาคใต้มีประชาชนมากที่สุด หรือร้อยละ 81.3 เห็นด้วย, ภาคกลางมีร้อยละ 65.7, กรุงเทพมหา นครร้อยละ 63.4 ในขณะที่ภาคเหนือมีอยู่ร้อยละ 49.0 และอีสานมีอยู่ร้อยละ 45.9 เห็นด้วยต่อการเคี้ยวใบกระท่อมเพื่อทำงาน นอกจากนี้ เมื่อถามถึงการให้ประชาชนใช้ใบกระท่อมเพื่อรักษาโรคได้ พบว่า คนภาคใต้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.6 เห็นด้วย, ร้อยละ 57.2 ของคนภาคกลาง, ร้อยละ 53.7 ของคนกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย ในขณะที่ร้อยละ 47.1 ของคนอีสาน และร้อยละ 41.4 ของคนภาคเหนือ เห็นด้วยต่อการให้ประชาชนใช้ใบกระท่อมเพื่อรักษาโรคได้

เมื่อถามความเห็นของประชาชนถึงการใช้กัญชาเพื่อบำบัดรักษาโรคได้ พบว่า คนภาคเหนือเกินครึ่งหรือร้อยละ 54.5 เห็นด้วยให้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อบำบัดรักษาโรคได้, คนภาคกลางร้อยละ 53.6, คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 49.3, คนอีสานร้อยละ 47.5 และคนภาคใต้ ร้อยละ 47.7 เห็นด้วยที่ให้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อบำบัดรักษาโรคได้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง