ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ข่าวบันเทิง 7 กันยายน พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ทั้งในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ สนับสนุนให้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน จำนวน 159 ชมรม ในสถานศึกษา จำนวน 456 ชมรม แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 437 ชมรม สถานศึกษานอกสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ชมรม และในสถานประกอบการจำนวน 16 ชมรม

ด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลจากการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน 10,401 ราย ในขณะที่เขตสะพานสูงมีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน 25 ราย บังคับบำบัดจำนวน 56 ราย และรายที่ต้องโทษจำนวน 3 ราย ซึ่งเขตสะพานสูงได้ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รณรงค์สร้างกระแสค่านิยม "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" และจัดกิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ นอกจากนี้ ยังดำเนินการด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายครอบคลุมทั้งในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ

สำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตสะพานสูง ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีจำนวน 3,263 คน ด้วยตระหนักถึงภัยของยาเสพติด และคิดว่านักเรียนทุกระดับชั้นควรห่างไกลยาเสพติด ทางโรงเรียนจึงได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยจัดให้มีการเปิดรับสมัครสมาชิก จัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2561 เพื่อบริการตามแนวคิด "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ" จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ กิจกรรมฝึกทักษะทางวิชาชีพและทักษะการดำเนินชีวิต กิจกรรมที่สมาชิกชื่นชอบและให้ความสนใจเช่น ดนตรีสากล เต้น วาดภาพ การทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การขอรับคำปรึกษาจากเพื่อนอาสาสมัครแกนนำ เป็นต้น การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และเป็นเวทีให้ได้แสดงความสามารถในสิ่งที่ชอบได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าเฝ้าขอพระราชทานคำแนะนำและให้กำลังใจ เพื่อกลับมาเป็นคนของสังคม จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ