เกษตรกรต้นแบบ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 00:00:56 น.

สำนักงาน กปร. นำคณาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ กว่า 70 คน ร่วมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยช่วงเช้าได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายวินัย สวัสดิ์วิเชียร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริและองค์ความรู้จากศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ 1 ไร่ ในรูปแบบของการทำเกษตรผสมผสาน โดยปลูกพืชสมุนไพร เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ผลิตภัณฑ์กล้าไม้ ทำน้ำส้มควันไม้เพื่อไล่แมลงและไว้จำหน่าย นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการจำหน่ายถ่านที่ได้จากการทำน้ำส้มควันไม้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง