คอลัมน์ไทยวันนี้: สืบสาน ต่อยอด พัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวบันเทิง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สายลม...

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุโซนร้อน "เซินก้า" เคลื่อนตัวผ่านพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ชำรุด

และพระราชดำริให้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกรอบอ่างเก็บน้ำฯ ตลอดจนพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป โดยมีสำนักงาน กปร. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ดำเนินการทั้งในด้านการศึกษา วิจัย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมขยายผล ตลอดจนด้านวิชาการและการติดตามประเมินผล

ทั้งนี้ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลพบว่า ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ยังขาดความรู้ทางวิชาการและในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก จึงเห็นควรให้จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น

โดยล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงาน กปร. ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนกว่า 50

นายอาจิน หนูประสิทธิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าหน่วยจัดน้ำคลองกลาย อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมคกล่าวว่าเมื่อปี 2554 ได้เกิดน้ำท่วมดินถล่มครั้งใหญ่ที่ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย หน้าดินพังทลาย ทางกรมอุทยานฯ ได้ประสานงานกับทาง สำนักงาน กปร. เข้าร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา ด้วยการส่งเสริมชุมชนในพื้นที่นำหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อรักษาและป้องกันหน้าดิน จนถึงปัจจุบัน สภาพพื้นที่กลับเข้าสู่ปกติ

นอกจากนี้ คณะผู้เข้ารับการอบรมยังได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานจากการน้อมนำพระราชดำริในการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกไปปฏิบัติในพื้นที่จริงของเกษตรกรจนประสบความสำเร็จของนายจรูญ นวลพลอย เกษตรกรบ้านห้วยทรายเหนือ ซึ่งเป็นแปลงเกษตรแบบผสมผสานที่ปลูกพืชให้ผลและพืชผักในพื้นที่ 21 ไร่ แบบอาศัยซึ่งกันและกัน โดยมีหญ้าแฝกแซมในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อช่วยรักษาหน้าดิน และพบว่ามีประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนหลายประการ เช่น เมื่อขุดสระแล้วเอาหญ้าแฝกมาปลูกที่ขอบสระก็จะช่วยป้องกันการพังทลายของขอบสระได้ บริเวณที่ลาดเอียงก็ช่วยไม่ให้น้ำฝนชะล้างหน้าดิน และสามารถใช้ใบหญ้าแฝกมาปิดตามโคนต้นไม้ที่ปลูกแล้วเอาปุ๋ยคอกปิดทับอีกชั้นหนึ่ง เมื่อเกิดการย่อยสลายก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีสำหรับต้นไม้ ทำให้ดินร่วนซุยขึ้น มีหน้าดินเพิ่มขึ้น พืชสามารถหาอาหารได้ดีขึ้น การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีก็ตามมา ซึ่งเป็นวิธีการปรับปรุงบำรุงดินได้เป็นอย่างดี อีกประการก็คือสามารถเก็บเกี่ยวใบอ่อนของหญ้าแฝกไปเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับคณะ จำนวน 3 คณะ 63 คน ได้แก่ 1. การไฟฟ้าเขื่อนน้ำเงียบ แขวงบริคำไช สปป.ลาว 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 3. คณะครอบครัวแสงอรุณ และไม้แก้ว จังหวัดสงขลา เพื่อเข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยนั่งรถรางเยี่ยมชม งานศึกษาและพัฒนาด้านประมง กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า กิจกรรมเกษตรผสมผสานงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมเพราะเห็ด งานส่งเสริมอาชีพ อุตสาหกรรมในครอบครัว เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้และขยายผลในหน่วยงาน สถาบัน ชุมชน และครอบครัวต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ