ครูไทยขานรับ'วิทยาการคำนวณ'สู่ชั้นเรียน ยืนยันช่วยเด็กคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ข่าวบันเทิง 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สสวท.ปลื้มผลตอบรับเวทีประชุม ISMTEC 2018 ครูไทยทั่วประเทศขานรับการนำวิชา "วิทยาการคำนวณ" เข้าสู่ชั้นเรียน ยืนยันมีประโยชน์กับเด็ก ทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ทั้งระบบ นักเรียนสามารถเชื่อมโยงและแก้ไขปัญหาทุกด้านทั้งเรื่องการเรียน การทำงานและใช้ในชีวิตในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่หลงเป็นเหยื่อความไม่รู้ ด้านกระทรวงศึกษาธิการพร้อมผลักดันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The International Science, Mathematics and Technology Education Conferrence 2018 (ISMTEC 2018) ที่จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Secretariat : SEAMEO) Indiana University ASEAN Gateway Office และสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ Bringing Computational Thinking to K-12 ถือเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญในการนำวิทยาการคำนวณเข้าสู่ชั้นเรียน เพื่อเร่งสร้างศักยภาพเด็กไทยให้ก้าวทันอนาคตและได้รับการตอบรับจากครูทั่วประเทศที่เข้าร่วมอบรม ว่ามีประโยชน์กับเด็กไทย

"วิทยาการคำนวณ" เป็นแนวทางการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการคิดเชิงคำนวณ การวางแผน ตลอดจนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของกำลังคนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะการใช้ชีวิต ส่งเสริมศักยภาพในการสร้างอาชีพที่แข่งขันได้ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้เพิ่มสาระเทคโนโลยีซึ่งรวมวิชาวิทยาการคำนวณไว้ในการเรียนการสอนด้วย

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวถึงความสำคัญของการประชุม ISMTEC 2018 ว่า เป็นเวทีกลางที่ให้ครู นักการศึกษา และผู้สนใจจากทั่วโลกได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมกัน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย โดยได้ระดมผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและในประเทศมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ การนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน ซึ่งครูสามารถนำแนวทางไปปรับใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้เข้าถึงผู้เรียนทุกวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมาเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ ก็ยืนยันว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องวิชาวิทยาการคำนวณ และต้องการผลักดันให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน ซึ่งในงานนี้มีการนำตัวอย่างวิทยาการคำนวณจากทั่วโลกมานำเสนอ ว่าทั่วโลกเขาทำอะไรกันบ้าง มหาวิทยาลัยชั้นนำมีการคิดแบบวิทยาการคำนวณอย่างไร เพื่อให้ครูไทยที่ได้มาศึกษางานครั้งนี้นำไปถ่ายทอดสู่นักเรียนให้เกิดความเข้าใจ

การที่ สสวท.ทำหน้าที่เป็นคนกลาง นำครูจากทั่วประเทศมาเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน แน่นอนว่าจะส่งผลดีต่อการศึกษา เพราะจะเป็นตัวชี้วัดการศึกษาไทย อาทิ โครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิก หรือ Programme for International Student Assessment หรือ PISA และยังเป็นตัวประเมินว่าบุคคลที่ผ่านกระบวนการวิทยาการคำนวณจะมีงานทำในอนาคต โดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมจะผลักดันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ในส่วนของครูผู้สอนเองก็ได้แสดงความเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ไว้อย่างหลากหลาย อาทิ น.ส.สุธาสินี เหลืองกิจไพบูลย์ อาจารย์สอนวิชาเคมี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาการ จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นประโยชน์ และแสดงให้เห็นว่าการเรียนวิชาการคำนวณจะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การคิดสิ่งเล่าเรียนมา แต่จะเป็นกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของมนุษย์ ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงปัญหา จนสามารถแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงานและใช้ในชีวิตในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ไม่หลงเป็นเหยื่อของความไม่รู้หรือใครมาหลอกอีกต่อไป

ขณะที่ นายลิขิต จิตโส อาจารย์สอนวิชาเคมี โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นประโยชน์มาก และจะนำความรู้ด้านวิทยาการคำนวณไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้แก่เยาวชน และเมื่อเจอโจทย์การเรียนหรืออุปสรรคต่างๆ จะได้รู้วิธีคิดก่อนนำไปสู่การแก้ไข ซึ่งบางครั้งหนทางไปสู่เป้าหมาย และความสำเร็จมีหลายหนทาง มิใช่มีหนทางเดียวอย่างการเรียนในสมัยเดิมๆ ที่เกิดจากการท่องจำ หรือฟังเขามาแล้วเชื่อ โดยที่ตัวเองยังไม่คิด หรือพิสูจน์สิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเอง

ทางด้านนางปฏิญญา ปิยโชติสกุลชัย อาจารย์สอนฟิสิกส์ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า วิทยาการคำนวณถือว่าเป็นการปฏิรูปการเรียนการสอนยุคใหม่ ที่นำแนวคิดจากทั่วโลกมาใช้กับนักเรียนไทยให้สามารถคิดเป็น จากเดิมที่นักเรียนทุกคนจะเน้นการท่องจำเป็นสำคัญ บางครั้งจึงทำให้เมื่อเจอสถานการณ์ที่แตกต่างจากการเล่าเรียนหรือฟังเขามา ก็จะไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่พบเจอได้ ซึ่งโดยส่วนตัวจะนำความรู้จากงานดังกล่าวนี้ไปถ่ายทอดให้นักเรียนมากที่สุด พร้อมต้องการให้รัฐบาลผลักดันเรื่องนี้ต่อไปอย่างจริงจังและยั่งยืน

การประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC 2018 ครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการผลักดันให้ การนำวิทยาการคำนวณเข้าสู่ชั้นเรียน เพื่อเร่งสร้างศักยภาพเด็กไทยก้าวทันอนาคตได้อย่างแท้จริง.

บรรยายใต้ภาพ

นายลิขิต จิตโส

น.ส.สุธาสินี เหลืองกิจไพบูลย์

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

นางปฏิญญา ปิยโชติสกุลชัย


แท็ก ครูไทย   สสวท.  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ