ศาลเปิดระบบส่งเอกสาร-ประกาศนัดไต่สวนอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวทั่วไป 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการพัฒนาระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System) ขึ้น เพื่อเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับศาลใช้ในการประกาศนัดไต่สวนคำร้องขอต่างๆ เช่น คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก คำร้องขอจดทะ เบียนรับรองบุตร แทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือใช้ลงโฆษณาประกาศคำฟ้องและเอกสารทางคดีอื่นๆ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งด้วยเจ้าพนักงานศาลหรือวิธีอื่นได้

โดยคู่ความ ทนายความ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอให้ศาลประกาศนัดไต่สวนคำร้องขอหรือลงโฆษณาเอกสารทางคดีต่างๆ ด้วยระบบ e-Notice System โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถติดตามประกาศของศาลผ่านทางเว็บไซต์ https://enotice.coj.go.th ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน

"จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกาศเอกสารทางคดีต่างๆ ของศาล และทำให้ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการประกาศทางหนังสือพิมพ์ อีกทั้งลดขั้นตอนระยะเวลาในกระบวนพิจารณาของศาลได้อย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อให้การประกาศนัดไต่สวนคำร้องขอและการส่งคำฟ้องหรือเอกสารทางคดีอื่นๆ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนพิจารณาคดีของศาลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานศาลฎีกาจึงได้ออกคำแนะนำ และสำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลบัง คับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา"

โฆษกศาลยุติธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบ e-Notice System มีลักษณะพิเศษคือ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางที่ทุกศาลสามารถใช้ประกาศเอกสารทางคดีได้ และประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์กลาง (https://enotice.coj.go.th) หรือเว็บไซต์ของศาลต่างๆ ทั่ว ประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ ใช้งานแต่อย่างใด และยังมีฟังก์ชันที่สามารถ สืบค้นข้อมูลได้จากชื่อคู่ความ ชื่อศาล ชื่อ เรื่อง และหมายเลขคดี ที่มีวิธีการทำงาน คล้ายกับ Google search เพื่อให้ประชา ชนสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพในการลงโฆษณามากกว่าการประกาศทางหนังสือพิมพ์ที่ศาลใช้อยู่ในปัจจุบัน

อีกทั้งยังมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมีการประทับรับรองเวลา (time stamp) ลงในเอกสารที่ได้ประกาศทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าได้มีการลงประกาศไปแล้วเมื่อใด นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของคู่ความ โดยจะทำการลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์กลางอัตโนมัติเมื่อมีการลงโฆษณาหรือประกาศผ่านระบบครบ 6 เดือน เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และมีคำเตือนแสดงขึ้นทุกครั้งที่มีผู้คลิกเข้าไปดูประกาศ

"นับได้ว่าการพัฒนาระบบดังกล่าวจะช่วยยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการศาล และคู่ความในคดีให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังสนองตอบนโยบายประธานศาลฎีกา ที่มุ่งเน้นเพิ่ม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัด การคดี เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระ บวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ง่ายขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง".

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ