ไทยวันนี้: ติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 00:00:54 น.
สายลม...

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสนองพระราปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรสืบไป

การนี้องคมนตรี และคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมซ้ำซากตลอดจนปัญหาน้ำทะเลรุกล้ำเข้าไปในแม่น้ำปากพนังซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก ประกอบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม และไม่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมนำไปสู่วิกฤตทางธรรมชาติ

ปัจจุบันโครงการได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการปฏิบัติงานเพื่อขายผลการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง โดยยึดหลักสำคัญคือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้องพัฒนาอย่างมีระบบ พร้อมกับการพัฒนาองค์การเกษตรกร เพื่อสร้างตัวแบบการพัฒนา ซึ่งปัจจุบันได้ขยายผลสำเร็จและเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 9 แห่ง

ส่วนโครงการศึกษาทดลองการปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผลมาจากเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ ณ สวนจาก จันทรังษี หมู่ที่ 2 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความว่า "...ควรอนุรักษ์พื้นที่นาข้าว ป่าจาก ที่ตำบลขนาบนากไว้คู่ลุ่มน้ำปากพนังต่อไป..."

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการ โดยส่งเสริมให้ราษฎรปลูกต้นจากในพื้นที่นากุ้งร้าง และพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อใช้ประโยชน์เช่นนำใบมาเย็บตับสำหรับมุงหลังคา ผลิตลูกจาก และน้ำตาลจาก เป็นต้น

สำหรับสถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 250,883 ไร่ อยู่บริเวณตอนเหนือของทะเลสาบสงขลา เขตรอยต่อของจังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันได้มีการเพิ่มความถี่และความเข้มข้นในการปฏิบัติงานลาดตระเวน ป้องกัน ควบคุมไฟป่า ตลอดจนการบุกรุกพื้นที่ การประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และจัดการน้ำในป่าพรุ จัดตั้งกองอำนวยการควบคุมไฟป่าพรุ ณ บริเวณศาลหลวงต้นไทร เพื่อบูรณาการเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก จัดเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุหากเกิดไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง

และฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุ จำนวน 3 รุ่น รวม 300 คน พร้อมจัดตั้งหมู่บ้านเครือข่าย จำนวน 52 หมู่บ้าน ให้มีการฝึกทบทวนความรู้เทคนิคการดับไฟ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมในการดับไฟป่า เป็นต้น ส่งผลให้ลดความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นทุกปีเมื่อก่อนหน้านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง