คอลัมน์: ข่าวสั้น: รับหลักการร่าง กม.ระเบียบ ขรก.ทหาร

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 00:00:21 น.

อู่ทองใน * เมื่อวันศุกร์ ที่ประชุม สนช.มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อกำหนดให้นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ ได้รับเงินเดือนระดับ น.9 โดย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ชี้แจงสาระสำคัญร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงกลาโหมไม่มีการขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งชั้นยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ให้ข้าราชการทหารในกระทรวงกลาโหม โดยกำลังพลกระทรวงกลาโหมที่เป็น พล.อ. พล.ร.อ. และ พล.อ.อ.ที่ครองอัตราจอมพล ถูกปรับเปลี่ยนเป็น พล.อ., พล.ร.อ., พล.อ.อ. อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ ดังนั้นเพื่อให้มีกฎหมายรองรับการรับเงินเดือนของข้าราชการทหารที่ดำรงตำแหน่งชั้นยศ พล.อ., พล.ร.อ.,  พล.อ.อ. อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษที่กำหนดขึ้นใหม่ จึงจำเป็นต้องกำหนดร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อกำหนดให้นายทหารสัญญาบัตรยศ พล.อ., พล.ร.อ., พล.อ.อ. อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ ได้รับเงินเดือนระดับ น.9 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อภาระงบประมาณ เพราะตำแหน่งดังกล่าวยังคงรับเงินเดือนในอัตราเดิมคือ ระดับ น.9 ไม่ใช่การขึ้นเงินเดือน เพียงแค่เปลี่ยนชื่อตำแหน่งชั้นยศ เพื่อให้มีกฎหมายรองรับเงินเดือนของตำแหน่งเหล่านี้ ทั้งนี้ ที่ประชุม สนช.ลงมติรับหลักการวาระ 1 ด้วยคะแนน 150 ต่อ 0 งดออกเสียง 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง