ลุยอบรมฝ่ายสืบภาคใต้ กกต.ลั่นพร้อมจัดเลือกตั้ง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 00:00:45 น.

สงขลา * ที่โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโอเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่พนักงานผู้มีอำนาจสืบสวน สอบสวน หรือ ไต่สวน หรือดำเนินคดี การได้มาซึ่งสมาชิก วุฒิสภาผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ กกต.แต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนพื้นที่ภาคใต้ 15 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 100 คน เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจกระบวนการในการทำหน้าที่เป็นกรรมการสืบสวนหรือไต่สวน และรับทราบนโยบาย เป้าหมายการทำงานที่มุ่งเน้นบทบาทความสำคัญในการทำหน้าที่ของกรรมการสืบสวนหรือ ไต่สวนในการเลือกตั้ง ส.ว.เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน และมีความพร้อมในการปฏิบัติ หน้าที่ในการเลือก ส.ว.ให้เป็นไปโดยสุจริตยุติธรรม

นายธวัชชัยกล่าวว่า นโยบายสำคัญแก่พนักงานสืบสวน สอบสวน ไต่สวน หัวใจของงาน กกต.คือ การดำรงไว้ซึ่งความสุจริตและเที่ยงธรรม เป็นกระบวนการในการคัดกรองเพื่อให้ได้คนดีมีคุณภาพและเสียสละเข้ามาทำงานให้แก่บ้านเมือง งานด้านการสืบสวนสอบสวน และไต่สวน เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย งานสืบสวน สอบสวน เป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม ก่อนที่จะไปสู่อัยการและศาล ความยุติธรรมจึงเริ่มต้นที่การสืบสวนสอบสวน ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวน หรือดำเนินคดี จะต้องมีความละเอียดใส่ใจงานที่ทำ มีความแม่นยำในระเบียบกฎหมาย และมีความเป็นกลาง ไม่หวั่นไหวกับอามิสสินจ้าง มีความกล้าหาญยืนหยัดบนความถูกต้องและเป็นมืออาชีพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง