สสปท.จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยฯในการทำงาน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 00:00:52 น.

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้คำปรึกษากับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12 - 14 และ 17 - 18 ธันวาคม 2561

โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ตลอดจนสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายนอก และให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ ในเรื่องการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงมาตรฐานแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ (ISO 19011 : 2018) และกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ซึ่งหลังการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่ สสปท. กำหนด เพื่อคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา และทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาต่อสถานประกอบกิจการ ตามโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการมาตรฐานระบบ การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง