สสปท. เปิดรับสมัครสถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรม ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ เพื่อรับประกาศเกียรติคุณประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 00:00:53 น.

สสปท.จัดกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์(Zero Accident Campaign) เป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณประจำปี ๒๕๖๒ โดยสถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทั้งนี้จะมีการเปิดระบบให้ทุกสถานประกอบกิจการยื่นเอกสารในระบบได้ตั้งแต่ วันที ๗ มกราคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. จัดกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)

สสปท.ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนในเรื่องดังกล่าวจึงเปิดรับสมัครสถานประกอบกิจการที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณ โดยต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ๑) เป็นสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย หรือมีการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือจดทะเบียนสาขาอย่างชัดเจน ๒) สถานประกอบกิจการเปิดดำเนินการแล้วอย่างเป็นทางการและมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ๓) สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณจะต้องไม่มีการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมา/ลูกจ้างผู้รับเหมาช่วง ถึงขั้นหยุดงานหรือสูญเสียวันทำงานในสถานประกอบกิจการแต่ละแห่ง หรือแต่ละสาขาที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ ในช่วงระยะเวลาที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ ๔) การนับลูกจ้างให้นับรวมลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้างของผู้รับเหมา/ลูกจ้างของผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดที่เข้ามาปฏิบัติงานประจำ ณ สถานประกอบกิจการหรือสาขาที่ขอรับการรับรอง ในช่วงระยะเวลาที่ขอรับการประกาศเกียรติคุณ ๕) กรณีสำนักงานใหญ่ ให้นำชั่วโมงการทำงานของสำนักงานแต่ละสาขามานับรวมด้วยในปีก่อน หากประสงค์จะขอรับประกาศเกียรติคุณต่อเนื่องในปีถัดไป จะต้องนับรวมชั่วดมงการทำงานของสำนักงานสาขา ที่เคยนับในปีที่ผ่านมาด้วย มิเช่นนั้น จะต้องเริ่มนับจำนวนปีที่ร่วมกิจกรรมใหม่

ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณครั้งแรกจะต้องมีการสะสมชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างต่อเนื่องได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสามารถสะสมชั่วโมงการทำงานย้อนหลังได้ไม่จำกัด และมีระยะเวลาของการนับชั่วโมงการทำงานสะสมต้องไม่น้อยกว่า ๙ เดือน แต่วันสุดท้ายของการนับชั่วโมงการทำงานสะสมต้องไม่เกิน ๑ ปี จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำหรับสถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และจะเปิดระบบให้ทุกสถานประกอบกิจการยื่นเอกสารในระบบได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (ปิดการยืนเอกสารในระบบ) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เคยสมัครแล้ว สามารถใช้ Usename และ password เดิมได้ และสามารถอ่านรายละเอียดพร้อมดาวโหลดหลักเกณฑ์การรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.tosh.or.th/ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลย โทรศัพท์ ๐๖๑ ๔๒๐ ๑๓๗๓, ๐๖๑ ๔๒๐ ๑๓๗๑, ๐๖๑ ๔๒๐ ๑๓๗๑ คุณศุภชัย/คุณพิมพ์รัมภา หรืออีเมล์ tosh.zerocaccident@gmail.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง