สสปท. เดินหน้าผสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย 5 ภูมิภาค สานพลังสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 00:00:53 น.

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) จัดการสัมมนาแผนการดำเนินการประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม     ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีพลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอผลสรุปการระดมความคิดจากเครือข่ายทั้ง 5 ภาค ในปี 2561 นี้ นำไปสู่แผนการดำเนินการด้านความปลอดภัยร่วมกันในปี 2562 โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์ความปลอดภัยเขต 1-12 และแกนนำเครือข่ายชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 70 ท่านซึ่งสูงกว่าเป้าที่ตั้งมาก เพื่อเดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพราะเครือข่ายคือพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยของประเทศตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เน้นย้ำการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็ง และสนับสนุนองค์กรเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่สำคัญคือต้องการยกระดับเครือข่ายภาคีภาคสู่ความร่วมมือในระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Safety Thailand ที่มุ่งสร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง