คอลัมน์: มติ ครม.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 16 มกราคม 2562 00:00:43 น.

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558

เนื้อหาระบุว่า 1.เพิ่มศักยภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จัดให้มีชุดประจำ และชุดเคลื่อนที่ในสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงด้วยจัดเครื่องมือในการกู้ภัยให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นในระดับสากล 2.ยกระดับ ความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องการกู้ภัย และหน่วยบริการทาง การแพทย์ฉุกเฉิน 3.พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนา คมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกสภาพพื้นที่ 4.สนับ สนุนงบประมาณในภาวะฉุกเฉิน ให้พร้อมรับสถานการณ์ภัยที่มีความซับซ้อนและมีลักษณะพิเศษ 5.ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ในระบบบัญชาการเหตุการณ์ในกลุ่มพื้นที่ต่างๆ และ 6.กำหนดรูปแบบของแผนเผชิญเหตุพื้นที่เสี่ยงภัยในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้จังหวัดนำไปจัดทำเป็นแผนเผชิญเหตุ ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามเรื่องดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2.นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 3.นายวิชชุ เวชชาชีวะ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

พร้อมกันนั้น ยังได้อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง และก่อหนี้ผูกพันข้ามปี การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งบประมาณจำนวน 1,209 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นการใช้จ่ายงบประมาณ 358 ล้านบาท และใช้เงินนอกงบประมาณ 850 ล้านบาท และให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง