งานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ เสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยมีคุณภาพ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 00:00:39 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ  แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอเรนซ์ 2018 และประทานรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018 ซึ่งจัดโดย บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ชมรมโภชนวิทยามหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมูลนิธิแบรนด์เฮลธ์เพื่อสุขภาพของคนไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระดำรัสเปิดงานตอนหนึ่งว่า "ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการแบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอเรนซ์ 2018 เรื่อง "แนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ" ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2518 ทุกคน

ตามที่รายงานให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2518 และงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการนั้น นับเป็นที่น่ายินดี เพราะโครงการและงานประชุมวิชาการดังกล่าว จะนำไปสู่การพัฒนาทั้งการวิจัยและวิชาการด้านโภชนาการให้ก้าวหน้า ทันสมัย ทันโลก ทั้งจะอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่การแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงวัย ทำให้หวังได้ว่าทุกท่านทุกฝ่ายที่เข้าร่วมโครงการและงานประชุมวิชาการนี้ จะได้รับความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง ทางการวิจัยและวิชาการด้านโภชนาการ จึงขอให้แต่ละท่านได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และนักวิชาการ ให้เต็มกำลังสติปัญญา โดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้พัฒนางานวิจัยและงานในหน้าที่ให้สำเร็จก้าวหน้า บังเกิดประสิทธิผลสูงสุด เป็นประโยชน์เกื้อกูลให้สังคมผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไปในบ้านเมืองของเรา มีสุขภาพอนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป"

ในปีนี้มีนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด จำนวน 3 ราย ได้แก่  1) ดร.จีรัง ว่องตระกูล ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผลงานวิจัยเรื่อง "กลไกของโสมอินเดียในการป้องกันและชะลอการเสื่อมของเซลล์ประสาท: การศึกษาในนวัตกรรมเซลล์ต้นแบบของโรคพาร์กินสัน" 2) ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง "ผลของยาไพลต่ออีโอซิโนฟิล

และไซโตไคน์ในโพรงจมูกของผู้ป่วยโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้" และ 3) นางสาวโสภิดา สุตา สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาผลของการบริโภคไข่ไก่ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีน ไขมันในเลือด และการเจริญเติบโตของเด็กประถมที่เสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการในชนบท"

หลังจากนั้น ประทานพระวโรกาสให้นายเก็น ไซโตะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าเฝ้าถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยประทานเงินดังกล่าวให้ พญ.อาภาศรี ลุสวัสดิ์ อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ กองทุนโรคมะเร็ง ในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสมทบกองทุนฯ นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่ยากไร้ทั่วประเทศต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง