คอลัมน์โลกใบใหม่: EEC : การศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวทั่วไป 26 มกราคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

อภิชาต ทองอยู่

tapichart@hotmail.com

มีเรื่องราว-ปัญหามากมายที่ต้องสะสาง ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากปัจจุบันสู่อนาคต ในกระแสปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดระบบนิเวศใหม่ของการดำรงชีวิต การผลิต และการบริโภค ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่เชื่อมโยงกับคุณค่าที่ไม่อาจจินตนาการได้ หากหลักคิดของผู้ใดยังติดอยู่ในโลกใบเดิมของอุตสาหกรรมยุคเก่า!

โลกดิจิตอลกำลังนำผู้คนไปสู่โอกาสและความท้าทายใหม่ ที่ต่างไปจากความเคยชินในโลกใบเก่ามาก โดยเฉพาะในการสร้าง-การผลิต และการบริการยุคดิจิตอล ที่ต้นทุนที่ต่ำลงอย่างมาก และมากด้วยการแพร่หลายกระจายตัวของการเปลี่ยนไปของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการลงทุน โครงสร้างอุตสาหกรรม และพฤติกรรมส่วนบุคคล ฯลฯ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและเพิ่มขีดสมรรถนะขึ้นมหาศาล ซึ่งนำความสะดวกสบายสู่ผู้คนยิ่งขึ้นโดยปริยาย

โลกและเทคโนโลยีในกระแสปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ไม่หยุดแค่การเป็นส่วนหนึ่งของกายภาพรอบตัวมนุษย์ แต่กำลังกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเราเลยทีเดียว! การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ จึงจะเกิดขึ้นทั้งภายนอก-ภายใน และลึกไปถึงความสามารถด้านการรู้คิด (cognitive ability) ทีเดียว ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการเพิ่มพลังที่ผสานก่อขึ้นเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ทำให้เทคโนโลยีนอกจากจะส่งผลและมีทรงอิทธิพลซึ่งกันและกันในการพัฒนาแล้ว ยังได้มีศักยภาพต่อยอดไปแบบไร้ขีดจำกัดกับทั้งสามารถสร้างขึ้นเป็นสินค้าในตัวมันเองด้วย!

พื้นฐานเทคโนโลยีในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่สำคัญ คือกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI กลุ่มบัญชีธุรกรรมแบบกระจาย และกลุ่มเทคโนโลยีข้อมูลและการประมวลผลใหม่ๆ ที่ทำให้คอมพิวเตอร์และการสื่อสารทรงพลังขึ้น มันช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ใหม่ๆ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปไม่หยุดอย่างมีนัยสำคัญทีเดียว!

ด้วยเหตุนี้การพัฒนาบุคลากรและการศึกษาจึงสำคัญยิ่ง ระบบการศึกษาที่เคยชินกับการทำตัวเป็นกูรู-ล่องลอยอยู่โดดเดี่ยว จะถูกทำลายล้างลง! มีแต่การปรับตัวเท่านั้นที่ทำให้อยู่รอดได้! การศึกษาในโลกใบใหม่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการผลิต บริการ และการบริโภคในสังคมที่เป็นจริง มิฉะนั้นจะอยู่ไม่รอด การปรับตัวไม่ได้-ไม่ทันจะสร้างความล้มเหลว-ความสูญเปล่าอย่างมหาศาล ส่งผลเสียหายต่อผู้คน ทรัพยากร และสังคม กับทั้งทำลายล้างความเชื่อถือที่ผู้คนเคยมีต่อสถาบันการศึกษาลง!

ปฏิบัติการปรับสร้างการศึกษาครั้งใหม่วันนี้ เริ่มขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของ EEC กับกลุ่มสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกของประเทศ ที่มุ่งปรับสร้างบทบาทใหม่ให้การศึกษาตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าใหม่ ล้อไปกับการพัฒนาตามแนวนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ EEC หลักสำคัญของการปรับสร้างครั้งนี้อยู่ที่การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาศัยการรื้อสร้างจากการทำการศึกษา "ความต้องการบุคลากร" ในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 10 อุตสาหกรรมว่า ต้องการกลุ่มงานประเภทใด สมรรถนะแบบใด และระดับทักษะแค่ไหน และนำมาจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น และการเรียน-การสอนในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับอาชีวะ ปวช. ปวส. ไปจนถึงปริญญา! สัปดาห์ที่ผ่านมาปฏิบัติการดังกล่าวได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษากลุ่ม 10 S Curve ที่มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นการปฏิบัติการครั้งใหญ่ ที่เป็นความร่วมมือกันของกว่า 20 สถาบัน และกว่า 40 อุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อปรับทิศทางการศึกษาสู่การสร้างนักเทคโนโลยีระดับต่างๆ (demand driven) ในภาคอุตสาหกรรม

บทเรียนในอดีตที่ได้เคยสร้างการศึกษาระดับอาชีวะ ก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคไทยออสเตรีย ขึ้นโดย ดร.เสนาะ อูนากูล ที่จัดปรับฐานการศึกษาให้กับเด็ก-เยาวชน ให้มีการเรียน-การสอนร่วมกับอุตสาหกรรม แทนการเอาแต่ท่องบ่นเชิงทฤษฎี ได้สร้างสัมฤทธิผลและต้นแบบที่ดีไว้ จนได้พัฒนามาถึงการศึกษาปัจจุบันในแบบ EEC โมเดล ที่ต่อยอดสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่ม ใน 10 S Curve เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในภาคการผลิตในแต่ละประเภทงาน ที่แต่ละอุตสาหกรรมต้องการในแต่ละระดับทักษะ

กระบวนการดังกล่าว สถานศึกษากับภาคอุตสาหกรรมจับมือร่วมกันสร้างการศึกษาตอบสนองผู้เรียนและการเรียนรู้โดยตรง บนแต่ละฐานอุตสาหกรรม เป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างทักษะแบบตรงไป-ตรงมา สนองตอบการเรียนรู้ ศักยภาพ และความต้องการในการทำงาน ที่มีผลลัพธ์ในการมีงานทำและมีรายได้ดีจากการทำงาน รวมทั้งสนองตอบความชอบของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งเป็นผลิตผลของการศึกษาแบบ EEC โมเดล ที่ส่งต่อให้กับสังคมต่อไป

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป การศึกษาแบบ EEC โมเดล จะเป็นทิศทางใหม่ให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ EEC ร่วมกับอุตสาหกรรมทั้ง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย สร้างทิศทางใหม่ที่ผสมผสานการเรียนรู้กับการทำงาน พัฒนาทักษะตอบโจทย์ความต้องการจริง เพื่อวางพื้นฐานการมีงานทำที่มีรายได้สูง ที่สร้างความก้าวหน้าในการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ขึ้นอีกครั้ง! ปฏิบัติการจัดปรับทิศทางใหม่ในการศึกษาแบบ EEC โมเดลนี้ มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในยุคใหม่ของประเทศที่สัมผัสจับต้องได้ นี่คืออีกภารกิจของ EEC กับการพัฒนาที่ยั่งยืน!.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ