97 ปี แห่งการสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:33 น.

กิจการยุวกาชาดไทย ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม ที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาชนเป็นคนดี มีจิตใจเมตตากรุณา และรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น วันที่ 27 มกราคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 ในการนี้ได้ประทานโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ให้แก่ยุวกาชาดดีเด่นประจำปี 2561 จำนวน 10 ราย และอาสายุวกาชาดดีเด่นประจำปี 2562 จำนวน 15 ราย และมีพระดำรัสความตอนหนึ่งว่า "...กิจการยุวกาชาด ได้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่สังคมอย่างกว้างขวางมาตลอด 97 ปี เพราะมีอุดมการณ์แน่วแน่ ที่จะฝึกฝนพัฒนาเยาวชน ให้เป็นยุวกาชาดผู้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติดีงาม ทั้งความคิดจิตใจ ความประพฤติปฏิบัติ และความรู้จักบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในบรรดากิจกรรมหลากหลาย ที่จัดขึ้นในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย จึงเป็นโอกาสอันดี ที่สมาชิกยุวกาชาดทั้งหลายจะได้มาร่วมชุมนุมกัน น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ทรงสถาปนายุวกาชาดไทย และได้ทบทวนฝึกหัดปฏิบัติตน ให้ตรงตามอุดมการณ์ของกิจการยุวกาชาด ขอให้สมาชิกยุวกาชาดทุกคน ได้ตั้งใจอุตสาหะเรียนรู้สิ่งดีงามใหม่ ๆ อย่างเต็มสติปัญญาและนำไปเป็นแนวทางฝึกฝนพัฒนาตน แต่ละคนจะได้มีคุณสมบัติตามอุดมการณ์ของกิจการยุวกาชาด เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ สามารถสร้างความดีความเจริญและความร่มเย็นเป็นสุขอันยั่งยืน ให้แก่ชีวิต ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป..."

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมพลศึกษา และเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ จัดขึ้นเป็นปีที่ 97 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดระลึกถึงบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย ร่วมทั้งเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่า และความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด ตลอดจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด และบุคลากรทางด้านยุวกาชาดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม

กิจกรรมภายในงาน อาทิ พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด กิจกรรมการประกวดคหกรรม กิจกรรมการประกวดวาดภาพ กิจกรรมประกวดการเดินสวนสนาม กิจกรรมการประกวดสร้างภาพโปสเตอร์เพื่อจัดนิทรรศการ กิจกรรมการแข่งขันปฐมพยาบาล กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด และฐานกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 30 ปี สนใจสมัครเป็นอาสายุวกาชาดกับสภากาชาดไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1664 หรือโทร. 0-2256-4042

ข่าวที่เกี่ยวข้อง