พานาโซนิคมอบทุนปั้นวิศวะสร้างอนาคต

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:00 น.

มีเสียงเรียกร้องมากมายให้ประเทศไทยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ซึ่งการให้ทุนสนับสนุนก็เป็นอีกหนหนึ่ง ของการผลักดันเด็กไทยให้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้ พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย เดินหน้ามอบทุนการศึกษา "ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต (Panasonic Future Gear Scholarship)" แก่น้องนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 2 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ

โดยทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นทุนที่สนับสนุนจนจบระดับปริญญาตรี ต่อเนื่องตลอด 3 ปี และสนับสนุนการเรียนภาษาเพิ่มเติม โดยไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา จำนวนปีละ 10 ทุน รวมมูลค่า 1,350,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นกการวางรากฐานที่สำคัญของชีวิต เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทพานาโซนิค ประเทศไทย กล่าวว่า พานาโซนิคมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคม เรามีนโยบายในการพัฒนาคนก่อนที่จะพัฒนาสินค้า โดยทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 7 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering), วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) และวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนภาษาที่สนใจเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและพัฒนาของตนเองอีกด้วย และจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาทั้ง 10 คนเข้ามาเป็นครอบครัวพานาโซนิคของเรา

ด้าน นางสาวอรทัย ครุฑหุ่น นายโชคอนันต์ แก้วกัลยา และนายสิรคุปต์ บัวเขียว นักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับทุนในครั้งนี้ และจะนำทุนที่ได้ไปใช้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด เมื่อเรียนจบจะนำความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาไปช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

นักศึกษาอีกรายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวสิริกร สาวสวรรค์ สาขาวิศวกรรมเคมี และนายนิฟารุก หะยีวาเงาะ จากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างพานาโซนิค ที่เห็นความสำคัญและสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย โดยให้สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนเพื่อให้คุ้มค่ากับทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้

นายนรินทร์ ปั้นทอง และนายพันธวิศ จินดาวัฒน์ นักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกว่า ขอขอบคุณพานาโซนิคมากๆ นอกจากจะได้รับทุนการศึกษาตลอด 3 ปี แล้ว ยังดีใจที่ได้ทุนเรียนภาษาเพิ่มเติม เพราะปัจจุบันนี้ภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เช่นกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพวกเราแน่ๆ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวกชกร เข็มทองหลาง นักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเคมี และนางสาวชนิกานต์ แก้วทอง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า พวกเราดีใจมากที่ได้รับทุนการศึกษาจากพานาโซนิค เพราะนอกจากจะเป็นอีกกำลังใจให้เราตั้งใจเรียนแล้ว เราคิดว่าทุนนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว พวกเราจะตั้งใจเรียน และเมื่อเรียนจบจะนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ทำงานตอบแทนพ่อแม่ และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมต่อไป

ด้านนายชิตวร อักษร นักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า ขอขอบคุณพานาโซนิคที่มอบทุนการศึกษาให้ผม นับเป็นโอกาสดีๆ ในชีวิต จะตั้งใจเรียนให้เต็มที่

"อยากฝากถึงน้องๆ รุ่นต่อไป หากว่าอยากได้รับทุนการศึกษาเหมือนพวกเราก็ขอให้ตั้งใจเรียนและติดตามข่าวสารได้ เพราะทุนพานาโซนิคนี้จัดขึ้นทุกปีครับ".

พวกเราดีใจมากที่ได้รับทุนการศึกษาจากพานาโซนิค เพราะนอกจากจะเป็นอีกกำลังใจให้เราตั้งใจเรียนแล้ว เราคิดว่าทุนนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว พวกเราจะตั้งใจเรียน และเมื่อเรียนจบจะนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ทำงานตอบแทนพ่อแม่ และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมต่อไป

บรรยายใต้ภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายชิตวร อักษร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง