กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ ร่วมกับ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กดปุ่มผลิตเถ้าแก่ใหม่ (SME Grow Forward)เพื่อป้อนผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเน้นธุรกิจและนวัตกรรมด้านการเกษตร

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:53 น.

นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กล่าวว่า "ภารกิจของกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่คือ การสร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ ๆ ให้เข้าสู่ตลาด เพื่อเป็นหัวจักรในขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริง ซึ่งจำเป็นจะต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริมในหลายๆประเด็น ทั้งในเรื่องการเสริมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไปสู่ธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ อาทิเช่น การจดจัดตั้งธุรกิจ รูปแบบของแหล่งเงินทุนและสิทธิประโยชน์อื่นๆที่เอื้อกับรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ การสร้างให้เกิดผู้ประกอบการใหม่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสร้างความเจริญเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงาน การสั่งซื้อวัตถุดิบ เข้าสู่กระบวนการผลิตไปถึงจัดจำหน่าย ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำ "กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ สาขาเกษตรแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ (SME Grow Forward) ภายใต้โครงการสร้าง และพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดยจัดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ จากความต้องการของผู้ประกอบการ รายใหม่ที่ได้จากการสำรวจเบื้องต้น ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และความรู้พื้นฐานสำหรับการประกอบธุรกิจ ซึ่งทางกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ได้นำความต้องการของผู้ประกอบการมาปรับในส่วนของเนื้อหาหลักสูตร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจให้สามารถดำเนิน ธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีมูลค่าสูงขึ้น และยังสร้างโอกาสในการเชื่อมต่อผู้ประกอบการใหม่กับนักลงทุนหรือแหล่งเงินทุนที่สนใจ ซึ่งรูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความสามารถและมีแนวทางในการบริหารธุรกิจที่เป็นมาตรฐานสากลและมีความยั่งยืน

นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ์ กล่าวต่อว่า "กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ สาขาเกษตรแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ(SME Grow Forward) ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรก ทางกอง ฯ ได้รับความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยร่วมดำเนินการในจัดกิจกรรมต่างๆตามความต้องการของผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งยังเป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักวิจัยและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอยู่หลายท่านและมีความพร้อม ทั้งทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการที่จะถ่ายทอดวิทยาการให้แก่ผู้ประกอบการ ครั้งนี้ ทางกอง ฯ จะเน้นไปที่การสร้างผู้ประกอบการในสาชาเกษตรแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ ในปีนี้เราจะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการอีกมากเมื่อได้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ทางกองฯได้เปิดกว้างให้แก่บุคคลหลากหลายกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว ทายาทเจ้าของกิจการที่เตรียมตัวเข้ารับการสืบทอดกิจการหรือ ร่วมบริหารกิจการด้วยการขยายกิจการหรือจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ โดยเริ่มประกอบการมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และมีความต้องการที่จะพัฒนา โมเดลธุรกิจหรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยนำเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์และต่อยอดให้ธุรกิจเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างมั่นคง นักศึกษาจบใหม่ ซึ่งมีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur)

"หลังจากจบโครงการนี้แล้ว คาดว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะมีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ สามารถจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ เกิดเงินลงทุนในกิจการที่จัดตั้งหรือขยายธุรกิจ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโครงการต้นแบบของประเทศไทย ที่สามารถขยายผลและประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางตามนโยบายของ กสอ. ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ ทำซ้ำ และขยายตัวไปสู่ภูมิภาคในเรื่องการทำธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่ไม่ได้เป็นทายาทของนักธุรกิจมาก่อนจะเป็นเรื่องยาก ในโครงการนี้จึงได้มีพันธมิตรที่มาร่วมออกบูธคลีนิคให้การบริการแนะนำและเชื่อมโยงบริการแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (เอส เอ็ม อี แบงค์) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่จะคอยช่วยสนับสนุนทางด้านเงินทุน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (สจล.) ที่จะคอยให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมความสำเร็จของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคาดการณ์ไว้ประมาณ 15 - 30 %" นาย วิจักขณ์ รัตนสุวรรณ์ กล่าวในตอนท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง