คอลัมน์: ไทยโพสต์: รายชื่อ ส.ว.ชุดแรก ต้องได้คนมีคุณภาพ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 00:00:13 น.

หลังมีการมอบหมายให้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประ ธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาชุดแรก ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จนถึงวันที่ 28 ก.พ. ก็ยังไม่ปรากฏข่าวว่าพลเอกประวิตรมีการนัดประชุมคณะกรรม การเพื่อวางกรอบและหลักเกณฑ์การทำโผสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกแต่อย่างใด ท่ามกลางการจับตามองว่ากรรมการชุดดังกล่าวที่ตามรัฐธรรมนูญให้มีด้วยกัน 9-12 คน จะประกอบด้วยใครบ้าง และกรรมการจะวางหลักเกณฑ์การพิจารณาทำบัญชีรายชื่อว่าที่ ส.ว.ชุดแรกแบบไหน เพราะรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอะไรไว้ โดยมอบให้เป็นอำนาจของกรรมการสรรหาฯ ที่จะพิจารณา

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่มีข่าวว่าอาจจะเป็นกรรมการสรรหา ส.ว.ด้วย เปิดเผยว่า แนวทางการสรรหาคนมาเป็น ส.ว.คงไม่ยากลำบาก จะเอาจากคนที่เคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.), สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ นำมาประกอบกัน โดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ทำให้เหลือ 400 คน เพื่อส่งให้ คสช.คัดเลือกให้เหลือ 194 รายชื่อ และอีก 50 ชื่อ จะคัดจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งมาให้ 200 ชื่อ ที่มาจากการสมัครคัดเลือกกันเองของบุคคลตามกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ที่จะคัดเลือกให้เหลืออีก 50  ชื่อ รวมกับ ส.ว.โดยตำแหน่งที่เป็นผู้นำกองทัพและ ผบ.ตร. อีก 6 คน รวมเป็น 250 รายชื่อ ส.ว.ชุดแรก ตามรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในบทเฉพาะกาล ตามมาตรา 269 ที่บังคับใช้กับการได้มาซึ่ง ส.ว.ชุดแรกตามรัฐธรรมนูญที่เรียกกันว่า "ส.ว.ช่วงเปลี่ยนผ่าน" ในช่วง 5 ปีแรก บัญญัติกระบวนการและที่มาของ ส.ว.ชุดแรกไว้หลักๆ ดังนี้

ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสองร้อยห้าสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคำแนะนำ โดยในการ สรรหาและแต่งตั้งให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ (1) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมีความเป็นกลางทางการเมือง จำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคน แต่ไม่เกินสิบสองคน มีหน้าที่ดำเนินการสรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ ( ก) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 107 จำนวนสองร้อยคน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน แล้วนำรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจำนวนไม่เกินสี่ร้อยคน ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากำหนดแล้วนำรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม (ก) (ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม (ก) จากบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ได้จำนวนห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื่อสำรองจำนวนห้าสิบคน โดยการคัดเลือกดังกล่าวให้คำนึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึง และให้คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) ให้ได้จำนวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คน รวมกับผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม-ผบ.สส.-ผบ.ทบ.-ผบ.ทอ.-ผบ.ทร. และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นสองร้อยห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื่อสำรองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) จำนวนห้าสิบคน ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังบัญญัติอีกว่าให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินำรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตาม (1) (ค) จำนวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ (4) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีกำหนดห้าปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ถ้ามีตำแหน่งว่างลง ให้เลื่อนรายชื่อบุคคลตามลำดับในบัญชีสำรองตาม (1) (ค)  ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ดำเนินการและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  สำหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง เมื่อพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย และให้ดำเนินการเพื่อแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งแทน ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่

กระบวนการพิจารณาจัดทำโผบัญชีรายชื่อ ส.ว.ชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว แม้สังคมจะรู้ดีว่าฝ่าย คสช.ก็ต้องตั้งคนของตัวเอง คนที่ไว้วางใจ มาทำหน้าที่เป็น ส.ว.ชุดแรกในช่วงเปลี่ยนผ่านตอนที่ คสช.ลงจากอำนาจ แต่รายชื่อ ส.ว.ทั้งหมดที่จะออกมา ก็ได้แต่หวังว่าจะต้องเป็นคนที่สังคมพอยอมรับได้ในเรื่องการทำงาน ประวัติส่วนตัว ผลงาน ที่ทำให้เห็นว่าแม้ ส.ว.ชุดดังกล่าวจะตั้งโดย คสช. แต่ก็ต้องเป็นวุฒิสภาที่มีคุณภาพระดับหนึ่ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง