อินทรี อีโคไซเคิล จับมือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการฉลาดคิดพิชิตขยะ (Think Waste Wise)

ข่าวบันเทิง 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ดร.วินเซน อาลอยซีอุส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ สุนิธิ ตั้งสถาพร Business Strategy and Liaison Department Manager บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา (กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สาวิตรี ศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ภาวินี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ และวัฒน์ ทาบึงกาฬเลขานุการกรม ดำเนินโครงการ “ฉลาดคิดพิชิตขยะ (Think Waste Wise)” บูรณาการความรู้เรื่องการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) โดยใช้หลัก 3Rs ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) ได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยเผยแพร่กิจกรรมผ่านโรงเรียนในเขตพื้นที่การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้ ทักษะ และการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางอย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สร้างรากฐานการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว