อนุสัญญาการคุ้มครองบุคคล

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 6 มีนาคม 2562 00:00:35 น.

เอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ศ.ณรงค์ ใจหาญ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และแขกผู้มีเกียรติร่วมการประชุม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง