11-17 มีนาคม 2562"สัปดาห์ลดการบริโภคเค็มโลก" คกก.นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์ "ลดเกลือ ลดโรคไม่ติดต่อ"

ข่าวบันเทิง 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เมื่อเร็วๆนี้ ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณรองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กระทรวงการคลัง นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นพ.แดเนียล เคอร์เตส ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว การประกาศเจตนารมย์เพื่อร่วมลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย เนื่องใน “สัปดาห์ลดการบริโภคเค็มโลก” (World Salt Awareness Week) ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2562 เน้นสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนตระหนัก เลือกบริโภคอาหารโซเดียมต่ำ

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมแห่งชาติ ร่วมกันประกาศเจตนารมย์การลดบริโภคเกลือและโซเดียม เนื่องใน “สัปดาห์ลดการบริโภคเค็มโลก (World Salt Awareness Week) ประจำปี 2562” เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จากการได้รับโซเดียมมากเกินความจำเป็น ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มระดับความดันโลหิต นำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไตเรื้อรัง โดยสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก สร้างกระแสให้สังคมไทยรู้เท่าทัน และเลือกบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำ พัฒนารูปแบบการสื่อสาร และเชิญชวนภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงสูตรอาหาร เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงอาหารที่มีโซเดียมต่ำ โดยจะดำเนินการร่วมกับมาตรการอื่น เช่น มาตรการทางภาษี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมสูงเกินความจำเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป โจ๊ก/ข้าวต้ม กลุ่มขนมกรุบกรอบ และกลุ่มผงชูรส โดยจัดเก็บภาษีเฉพาะในส่วนปริมาณโซเดียมที่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด

จากข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกที่ว่าการลดการบริโภคโซเดียมนั้นเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มทุนในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย และไตวาย ซึ่งปริมาณโซเดียมที่ได้รับต่อวันที่องค์การอนามัยโลกแนะนำคือไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่จากการสำรวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย พบว่า คนไทยบริโภคโซเดียมสูงถึง 4,351.7 มิลลิกรัม/วัน ซึ่งสูงกว่าค่าแนะนำถึง 2 เท่า และจากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พบว่า คนไทยมีภาวะความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ 24.7 หากบริโภคในปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ จะป้องกันการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกได้กว่า 2.5 ล้านคนต่อปี คณะกรรมการนโยบายการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ จึงได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 - 2568 ตั้งเป้าหมายให้คนไทยลดการบริโภคโซเดียมลงร้อยละ 30 ภายในปี 2568 จากความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรม และประชาสังคม

นายแพทย์ศุภกิจกล่าวต่อว่า ในปีนี้ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี โดยประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้การลดเค็ม ลดโซเดียมแก่ผู้ป่วยและญาติ ให้โภชนากรจัดสูตรอาหารลดโซเดียมลงร้อยละ 15 สำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาลและจัดอบรมผู้ประกอบการให้มีการปรับสูตรอาหารในร้านอาหารในโรงพยาบาลต่อไป

ทางด้านนายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าจากประชุมคณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาว่าที่ประชุมได้มีมติรับทราบถึงความก้าวหน้าในการปรับปรุงประกาศ กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 182 เรื่องฉลากโภชนาการในการปรับลดค่าปริมาณโซเดียมจากปริมาณ 2,400 มก./วัน เป็น 2,000 มก./วัน ซึ่งเป็นประมาณตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ได้รับทราบถึงการลดการใช้เครื่องปรุงรสและเครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมสูง ในโรงอาหารของทุกหน่วยงานในพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุขและได้รับทราบถึงความก้าวหน้าการกำหนดตกรอบและแนวทางดำเนินงาน "โรงพยาบาลเค็มน้อยอร่อย 3 ดี" (3 ดี ดี 1: ดีต่อสุขภาพ ดี 2 : ดีลดโรค ดี 3 : อร่อยดี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังมีมติ เห็นชอบให้ใช้โอกาสเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในประเด็น"

การขับเคลื่อนการลดปริมาณเกลือและโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป" ผ่านการติดตามของ UN Inter-Agency Task Force mission on NCDs Prevent and control และ มีมติให้สร้างความร่วมในการสื่อสารวงกว้าง (Air Way) ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการร้างค่านิยมและความตระหนักของประชาชนต่อภัยสุขภาพจากการได้รับโซเดียมสูงด้วย

บรรยายใต้ภาพ

เกลือปรุงแต่งลดโซเดียม

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ