สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (สรพ.)จัดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 13 มีนาคม 2562 00:00:05 น.

การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด "Change and Collaboration for Sustainability" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเชิดชูสถานพยาบาลที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างความตระหนักตลอดจนเป็นการจุดประกายแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กล่าวว่าในปีนี้มีสถานพยาบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA และได้รับประทานประกาศนียบัตร จากพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จำนวน 98 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้าจำนวน 2 แห่ง ได้รับการาต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า จำนวน 3 แห่ง ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพครั้งแรก จำนวน 54 แห่ง ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ จำนวน 25 แห่ง มีเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพจำนวน 5 แห่ง มีสถานพยาบาลและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับการต่ออายุกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล และได้รับการรับรองเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ จำนวน 5 แห่ง มีศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งแรก จำนวน 4 แห่ง นอกจากนี้ในงานประชุมยังมีหัวข้อการบรรยายและมีกิจกรรม workshop ที่หลากหลาย และน่าสนใจจากวิทยากร มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ที่จัดแสดงไว้ ณ บริเวณ HALL 4 ด้วย

ทั้งนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (สรพ.) มีบทบาทส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลด้วยกระบวนการมาตรฐานเอชเอ (HA) ซึ่งได้จัดการประชุมวิชาการขึ้นเป็นประจำทุกปีในปีนี้จัด ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง