ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 00:00:42 น.

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีและประธานกรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2562 ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมด้วย 12 องค์กรภาครัฐ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหนึ่งองค์กรภาคเอกชน คือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้บริหารด้านการสื่อสารฯ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมา ภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (ซ้ายสุด) ร่วมกันจัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติฯ และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริของกรมป่าไม้ รวม 31 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ครูและเยาวชนทั่วประเทศได้เรียนรู้และเข้าใจประโยชน์ ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต ผ่านหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนทุกด้านอย่างสมดุลจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ เป็นผู้ถ่ายทอด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง