ไทยวันนี้: แปลงใหญ่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก ประสบความสำเร็จ

ข่าวบันเทิง 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานในโครงการแปลงใหญ่พื้นที่ภาคตะวันออก เป็นการปรับวิธีการส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนผลิตสามารถใช้เครื่องจักรกลในการผลิตได้ เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น รวมถึงการจัดการการผลิตอย่างมืออาชีพ เข้าถึงการตลาดและอำนาจต่อรองทางการตลาดสูงขึ้น
โดยให้เกษตรกรในพื้นที่รวมการผลิตเป็นแปลงใหญ่พร้อมจัดให้มีผู้มาช่วยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการในเบื้องต้น พร้อมบูรณากรหน่วยงานต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือ การเชื่อมโยง IT smart phone ฯลฯ ภายใต้การมีส่วนร่วมกับชุมชน ผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) เป็นต้น
"แปลงใหญ่ในปัจจุบันจะเน้นการเชื่อมโยงระหว่างการผลิตกับการตลาด หลายๆ แปลง ทางกรมฯ พยายามเชื่อมโยงกับโมเดิร์นเทรด จัดให้ผู้รับซื้อผลผลิตเดินทางมาดูแปลงปลูกตั้งแต่เริ่มต้น ฤดูกาลซึ่งจะได้เห็นถึงขบวนการในการควบคุมคุณภาพราคาขายก็สูงขึ้น ที่ผ่านมามีการประเมิน แปลงใหญ่ทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งหมด 4,200 แปลง พื้นที่เกือบ 5 ล้านไร่ 3 ปีที่ดำเนินโครงการฯ พบว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกษตรมีเงินเหลือจากการลดต้นทุนและเงินที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาผลผลิตและได้คุณภาพอยู่ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาท นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรอย่างเห็นได้ชัดเจน" นายสำราญ สาราบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว
ทางด้านนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่าในพื้นที่ 9 จังหวัด ของภาคตะวันออกมีแปลงใหญ่มากถึง 400 กว่าแปลงปัจจุบันส่วนใหญ่มีการถ่ายโอนภารกิจผู้จัดการแปลงจากเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเป็นเกษตรกรเองโดยในปี 2559 มีการถ่ายโอนประมาณ 30 แปลง สำหรับ ปี 2562 ได้มีการอบรมเกษตรกรที่จะทำหน้าที่ผู้จัดการแปลงแล้วส่วนหนึ่งและกำลังดำเนินการอยู่
"ในตอนนี้ได้จัดให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมกับเกษตรกรแปลงใหญ่พัฒนาการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น เน้นคุณภาพด้านการผลิต ภายใต้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร คือลดต้นทุนการผลิตแพิ่มมูลค่าผลผลิต ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าสามารถลดต้นทุนได้ 10 - 20 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มผลผลิตและมีคุณภาพได้ประมาณ 10 - 20 เปอร์เซ็นต์ มีการจับคู่กับภาคเอกชน สหกรณ์ ร้านค้า บริษัทต่างๆ คุณภาพได้มาตรฐานอย่างน้อยก็ GAP ถ้าเป็นพืชอาหาร หรือ ไปสู่เกษตรอินทรีย์ ซึ่งทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสู่ผู้บริโภค" นายชาตรี บุญนาค กล่าว
ส่วนนายวัชรินทร์ นาคขำ เกษตรกร อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ในฐานะประธานแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลปรานีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด กล่าวว่า ในพื้นที่เกษตรกรจาก 10 หมู่บ้าน ได้รวมตัวกันทำการผลิตแบบแปลงใหญ่ มีพื้นที่ 800 กว่าไร่ สมาชิก 46 ราย เป็นแปลงใหญ่ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 จากการรวมกลุ่มกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยลดต้นทุนและพัฒนาคุณภาพที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในทุกทางจากผลของการลดต้นทุนการผลิต นับตั้งแต่การผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน การรวมกันใช้เครื่องมือทางการเกษตร ทำให้แต่ละรายไม่ต้องลงทุนจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้ในแปลงปลูก ไปจนถึงการต่อรองราคาขายกับผู้ซื้อเพราะไม่มีการแย่งกันขาย จึงทำให้ได้ราคาที่ดีจากผู้ซื้อ" นายวัชรินทร์ นาคขำ กล่าว
สายลม...

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ