คอลัมน์: สัมมนาสารพัน: การฝึกอบรมจัดการอาสาสมัคร

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 00:00:32 น.

เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) มีบทบาทในฐานะองค์กรกลางในการส่งเสริมงานอาสาสมัครของประเทศไทยนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สึนามิ ปี 2547 และมีเป้าหมายการสร้างระบบบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อเป็นกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรรับอาสาสมัครในภาคส่วนต่างๆ อันมุ่งไปสู่การแก้ไขและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนากลไกกลางระดับประเทศ

การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการอาสาสมัคร (Volunteer Management) เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานอาสาสมัครและการจัดการอาสาสมัครแก่องค์กรราชการ องค์กรธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรภาคการศึกษา ที่มีความต้องการพัฒนาระบบอาสาสมัคร ทั้งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากคนในองค์กรและการมีส่วนร่วมจากคนภายนอกองค์กร หลักสูตรดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีวิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการทำงานอาสาสมัคร มีความรู้และทักษะของการสร้างงานอาสาสมัครที่มีคุณค่าความหมาย (Meaningful volunteering) และสามารถออกแบบระบบบริหารจัดการอาสาสมัคร (Volunteer management) บนพื้นฐานความต้องการขององค์กรตนเองได้

การอบรมจะมีวันที่ 22-24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย (ราชเทวี) กรุงเทพฯ รับจำนวน 35 ท่าน ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร สนใจสมัครได้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.volunteerspirit.org

ข่าวที่เกี่ยวข้อง