โรซ่า จับมือกรมอนามัยสร้างปรากฎการณ์ใหม่ ดันโรงเรียนอำเภอน้ำโสม คว้ารางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรพร้อมกัน 6 โรงเรียน

ข่าวบันเทิง 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

"โรซ่าโฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดี" สร้างปรากฎการณ์ใหม่ ดันโรงเรียนในอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี คว้ารางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรพร้อมกัน 6 โรงเรียน ชูเป็นโมเดลต้นแบบ เกิดผลเพราะความร่วมมือกันของชุมชนในพื้นที่เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ สร้างสุขภาวะที่ดีให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน

โครงการโรซ่าโฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดี เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี โดยความร่วมมือของโรซ่ากับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยลดปัญหาด้านโภชนาการในพื้นที่แถบภาคอีสานตอนบน และผลักดันให้โรงเรียนในพื้นที่ก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยเล็งเห็นว่าโรงเรียนที่ได้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สามารถส่งเสริมสุขภาพของเด็กๆ ได้จริง โดยทุกๆปีจะมีโรงเรียนในโครงการผ่านเกณฑ์เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร แต่ในปีนี้เป็นปรากฎการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนในพื้นที่เดียวกันคือ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ผ่านเกณฑ์เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรสำเร็จพร้อมกันถึง 6 โรงเรียน จากความสำเร็จดังกล่าวจึงนำมาถอดบทเรียนสร้าง "น้ำโสมโมเดล" เพื่อนำไปใช้ต่อเนื่องในโครงการต่อไป

"น้ำโสมโมเดล" ถูกจัดให้เป็นต้นแบบของการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชนในพื้นที่ขาดแคลน ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และชุมชนในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โรงพยาบาลน้ำโสม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโครงการโรซ่าโฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดี โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่นายแพทย์กังวาล วงศ์รัศมีเดือนผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม ได้มาเห็นโรงเรียนบ้านท่าโสมที่เข้าร่วมโครงการโรซ่าโฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดี และผ่านเกณฑ์เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้สำเร็จ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวนั้น เด็กๆ ในโรงเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริง จึงเป็นแรงบันดาลใจที่จะพาโรงเรียนในอำเภอของตัวเองผ่านเกณฑ์เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรให้ได้ ดังนั้นจึงตัดสินใจเชิญชวนโรงเรียนในอำเภอเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 9 โรงเรียน ซึ่ง 6 ใน 9 นี้ผ่านเกณฑ์เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าโสม โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านหยวก โรงเรียนบ้านโชคเจริญ โรงเรียนบ้านท่าลี่ และโรงเรียนบ้านน้ำซึม

วิธีการทำงานแบบ "น้ำโสมโมเดล" ถูกพิสูจน์แล้วว่าเกิดผล จึงจะถูกนำมาใช้เป็นโมเดลต้นแบบ ในการพัฒนาสุขภาวะของเยาวชนอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการโรซ่าโฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดี โดยการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ และขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมที่จะพัฒาโรงเรียนและชุมชนของตนเองต่อไป

สำหรับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เป็นนโยบายที่สอดคล้องกันของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและสุขภาพอนามัย เพื่อให้เด็กเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาครอบคุลมทุกมิติด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนในโรงเรียนและชุมชน โดยเฉพาะนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ฝึกทักษะและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการที่จะได้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ต้องสอบผ่านเกณฑ์ 19 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ช่วยยกระดับคุณภาพในการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ