กลุ่มปตท.สร้างโอกาสเยาวชน มอบทุนเรียนรู้สู่โลกยุคใหม่

ข่าวบันเทิง 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โครงการเพื่อเยาวชนมากมายที่กลุ่ม ปตท.ได้ตระหนักและจัดทำโครงการ โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่จะเรียนรู้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ทาง ปตท.ให้ความสำคัญมากด้วย เช่น ในช่วงปลายปี 2561 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ได้จัด 'พิธีมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียนประจำปี 2561' ให้แก่เยาวชนและโรงเรียน จำนวน 147 ทุน รวมมูลค่า 2,418,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียน จำนวน 21 โรงเรียน รวม 21 ทุน/ทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 18 ทุน และทุนการศึกษาต่อเนื่องโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา จำนวน 108 ทุน ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารอำนวยการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานระยอง) พร้อมกันนี้ยังได้ 'มอบทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน ปี 2561' ในเขตพื้นที่ 4 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด/เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา/เทศบาลเมืองบ้านฉาง และเทศบาลตำบลบ้านฉาง จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,400,000 บาทอีกด้วย

เชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานคณะอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์ และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงก่อให้เกิดโครงการต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี กีฬา รวมทั้งด้านการศึกษาซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติ จึงเกิดโครงการมอบทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และโครงการมอบทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนจัดหาและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยทุนสนับสนุนทางการศึกษาทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสด้านการศึกษาให้เกิดกับเยาวชน และโรงเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระยองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท.ยังได้ส่งเสริมการศึกษาในด้านอื่นๆ ได้แก่ สนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี หรือโครงการ V-ChEPC วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับช่างเทคนิคของอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยได้พัฒนาวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดให้เป็นวิทยาลัยต้นแบบการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา และร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ปีละ 40 ทุน จัดโครงการ 'เพื่อนชุมชนติวเตอร์' เพื่อติวเตรียมความพร้อมและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดระยอง และจัดโครงการ 'เพื่อนชุมชน คนอาชีวะ' หรือโครงการ V-CAMP เพื่อให้เยาวชนปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างทัศนคติใหม่ต่อการเรียนสายอาชีพ

วราวรรณ ทิพพาวนิช ประธานกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า กลุ่ม ปตท.ยังร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาในการดำเนิน 'โครงการโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21' นับเป็นห้องเรียนแห่งอนาคต โดยเป็นการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและห้องเรียนต้นแบบ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประชารัฐ เพื่อสร้างประชากรที่มีคุณภาพในยุค Thailand 4.0 และมุ่งหวังให้ 'โครงการโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21' เป็นโรงเรียนต้นแบบที่จะขยายผลการจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนของรัฐทั่วประเทศต่อไป จึงนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อลูกหลานชาวระยองและประเทศไทย และหวังว่าโครงการด้านการศึกษาที่กลุ่ม ปตท.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อาทิตยา บุญเส็ง มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา บอกเล่าถึงความรู้สึกที่ได้รับทุนการศึกษาว่า ดีใจมากที่ได้รับโอกาสดีๆ ในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณมากๆ ที่ทาง ปตท.ให้ทุนการศึกษากับหนูค่ะ หนูสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้ไปใช้ในการศึกษาและใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุด จะตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดี และจะเป็นคนดีของสังคม

ณัฐชยา พรหมมากุล มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนระยองวิทยาคม ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้กล่าวว่า ขอขอบคุณ ปตท.ที่ยังดูแลเรา ให้ทุนกับเรา ทุนที่ได้มาจะนำไปทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และต้องขอบคุณที่ยังให้โอกาสดีๆ อย่างนี้ หนูจะตั้งใจเรียน แล้วจะนำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือและแบ่งปันเพื่อนๆ ในสังคมของเราต่อไป.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ