จัดปฐมนิเทศ

ข่าวบันเทิง 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดย นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ถ่ายภาพร่วมกับ นางตวงรักษ์ รับพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี ในโอกาสจัดปฐมนิเทศโครงการ "Bank on a Bright Future with HSBC" และอบรมแกนนำนักเรียนและครูเพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินโครงการ รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้ทางวิชาชีพจากการลงมือปฏิบัติจริง (Project-based learning) ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ (Learning by doing) และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับตลอดระยะเวลา 1 ปี จากการทำงานจริงไปต่อยอดปรับใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ