ศธ.มอบทุนเรียนสายวิชาชีพนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังสร้างโอกาส ลดเหลื่อมล้ำ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข

ข่าวเศรษฐกิจ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่อง หวังสร้างโอกาสเยาวชนพื้นที่ห่างไกล ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และกระตุ้นการเพิ่มจำนวนผู้สายสายวิชาชีพให้เพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาล มีแนวนโยบายในการพัฒนาสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 นั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนสายอาชีพ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาภาคใต้ ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ภายใต้กรอบการดำเนินงานการพัฒนายกระดับการศึกษาของประเทศอย่างทัดเทียมกัน

ในอดีตถึงปัจจุบันผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ม.3 และ ม.6 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่นิยมศึกษาต่อสายอาชีพ จึงเห็นสมควรว่าควรมีการให้ทุนการศึกษาในระบบการเรียนสายอาชีพของหน่วยงานในสังกัดให้มากขึ้น เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการศึกษาต่อสายวิชาชีพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการให้ทุนสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถด้านกีฬาที่ต้องการศึกษาต่อสายอาชีพ โดยรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจบและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่มีความสามารถด้านการกีฬาที่ต้องการศึกษาต่อด้านสายอาชีพ เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี

ความสามารถด้านกีฬาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างภูมิคุ้มกันตลอดจนการผลักดันให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข สุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ซึ่งในระยะยาวโครงการดังกล่าวน่าจะมีส่วนผลักดันให้ผู้เรียนสายวิชาชีพมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย โดยมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพรามัน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคยะลา และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยการสนับสนุนในประเภทกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล ฮ็อกกี้ และปันจักสีลัต


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว