สัมมนาสารพัน: บัณฑิตพึงประสงค์ยุคดิจิทัล

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 26 มีนาคม 2562 00:00:23 น.

เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมทั้งบริการทางการเงิน อาทิ การทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การติดต่อสื่อสาร และการขนส่ง ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงและแลกเปลี่ยนมุมมองของภาคการศึกษา ภาครัฐ สถาบันการเงิน ภาคธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ/ออนไลน์ ตลอดจนภาคการผลิตและการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ได้บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่พึงประสงค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการต่างๆ

สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา จึงเปิดเวทีสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง "บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่พึงประสงค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล" ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง