คอลัมน์จับประเด็น: สศช.ลุยระดมกึ๋นด้านโลจิสติกส์

ข่าวเศรษฐกิจ 8 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สศช.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพาดำเนินการรวบรวมและติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 ที่หน่วยงานต่างๆ ได้มีการใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ปัจจุบันอยู่ในช่วงระยะครึ่งแรกของแผน เพื่อประเมินผลการดำเนินแผนงาน วิเคราะห์ประเด็นปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงที่ผ่านมาและในระยะต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ