คอลัมน์: ข่าวสั้น: วท.แจง 46 หน่วยได้งบนวัตกรรมยังสังกัดเดิม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 9 เมษายน 2562 00:00:02 น.

กรุงเทพฯ * รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 5 เม.ย.62 โดยให้หน่วยงาน 46 แห่ง เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ.2562 ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานที่มี ชื่อในประกาศฉบับนี้ จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของหน่วยงานเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาความท้าทายของประเทศ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐเป็นพิเศษ และเมื่อสร้างนวัตกรรมได้แล้วสามารถนำมาขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานยังคงสังกัดหน่วยงานเดิม ส่วนมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้รับผลกระทบ ยังเข้าสู่โครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตามแผนที่ได้วางไว้ แต่จะได้รับประโยชน์จากงบประมาณในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง