สำรวจผู้สูงอายุป่วยซึมเศร้าไม่รู้มีสายด่วน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 00:00:54 น.

นิด้า * ผลสำรวจผู้สูงอายุ ร้อยละ 71 มั่นใจไม่มีภาวะซึมเศร้า มีเพียงร้อยละ 11 เท่านั้นที่มีภาวะซึมเศร้าตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง ที่น่าสนใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เหตุเพราะไม่รู้ว่ามีบริการนี้

เนื่องในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ตรงกับวันผู้สูงอายุ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "ผู้สูงอายุไทยซึมเศร้าหรือไม่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562 จากผู้สูงอายุไทยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค จำนวน 1,265 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุไทย

จากการสำรวจภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโดยใช้ข้อคำถามทดสอบภาวะซึมเศร้า PHQ-9 นำเกณฑ์มาจาก ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.54 ระบุว่า ไม่มีภาวะซึมเศร้า รองลงมา ร้อยละ 17.00 ระบุว่า มีความผิดปกติ แต่ยังไม่มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 9.09 ระบุว่า มีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย ร้อยละ 1.74 ระบุว่า มีภาวะซึมเศร้าปานกลาง และร้อยละ 0.63 ระบุว่า มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง

ส่วนการแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุในช่วงเวลาที่มีภาวะซึมเศร้า (ถามเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอาการอย่างน้อยหนึ่งข้อตามแบบทดสอบ ภาวะซึมเศร้า PHQ-9) พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.34 ระบุว่า ออกกำลังกาย รองลงมา ร้อยละ 41.04 ระบุว่า ออกไปพบปะเพื่อนฝูง หรือสังสรรค์กับเพื่อน ร้อยละ 36.67 ระบุว่า พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส ลูกหลาน ญาติ เป็นต้น) ร้อยละ 6.72 ระบุว่า เล่นไลน์ ร้อยละ 6.49 ระบุว่า เข้าวัด ไหว้พระ ทำบุญ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ถัดไปคือ ดูโทรทัศน์/ฟังวิทยุ เล่นเฟซบุ๊ก ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ ทำความสะอาดบ้าน ทำงานอาสาสมัคร ไปเที่ยวพักผ่อน และไปพบแพทย์ ตามลำดับ

เมื่อถามถึงการติดต่อขอความช่วยเหลือจาก "สายด่วนสุขภาพจิต 1323" ของผู้สูงอายุในช่วงเวลาที่มีภาวะซึมเศร้า (ถามเฉพาะผู้สูงอายุ ที่มีอาการอย่างน้อยหนึ่งข้อตามแบบทดสอบภาวะซึมเศร้า PHQ-9) พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.11 ระบุว่า ไม่เคยโทร.ติดต่อขอความช่วยเหลือ ขณะที่ร้อยละ 1.89 ระบุว่า เคยโทร.ติดต่อขอความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ผู้ที่ระบุว่าไม่เคยโทร.ติดต่อขอความช่วยเหลือจากสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ร้อยละ 84.86 ระบุว่า ไม่รู้ว่าเป็นสายด่วนสุขภาพจิต รองลงมา ร้อยละ 7.93 ระบุว่า รู้ว่าเป็นสายด่วนสุข ภาพจิต แต่ไม่มั่นใจว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้ได้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง