ส.ป.ก. เร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรอนุมัติสร้างถนนในพื้นที่ คทช. 4 แห่ง กว่า 32 สาย

ข่าวบันเทิง 12 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 2/2562 ว่าที่ประชุมได้อนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่ คทช. จำนวน 5 โครงการ วงเงินรวม 10.1 ล้านบาท โดยหลังจากที่ได้ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ถูกบุกรุกโดยผิดกฎหมายเพื่อนำมาจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรและผู้ยากไร้ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แล้ว ส.ป.ก. ยังมีภารกิจในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ให้มีความพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยและการทำการเกษตร โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่งในแปลงเกษตรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ส.ป.ก. ได้เร่งโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรมเพื่อให้แล้วเสร็จทันฤดูเก็บเกี่ยวถัดไปในพื้นที่ คทช. 4 แห่ง และพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ไร้ที่ดินทำกิน 1 แห่ง รวมเส้นทางทั้งหมด 32 สาย ระยะทาง 16.8 กิโลเมตร วงเงิน 10.1 ล้านบาท

ด้าน นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน อนุกรรมการและเลขานุการ อกก.คง. กล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเร่งก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยในแปลงเกษตรกรรม จำนวน 5 โครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย

1. แปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคาสั่ง คสช.ที่ 36/2559 ได้แก่ 1.1) โครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม แปลงที่ดินเลขที่ No.4843 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 สาย ระยะทาง 4.982 กิโลเมตร 1.2) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยในแปลงเกษตรกรรม แปลงที่ดินเลขที่ No.421 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน 7 สาย ระยะทาง 3.131 กิโลเมตร 1.3) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยในแปลงเกษตรกรรม แปลงที่ดินเลขที่ No.3922 และ No.4341 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน 7 สาย ระยะทาง 3.854 กิโลเมตร 1.4) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยในแปลงเกษตรกรรม แปลงที่ดินเลขที่ No.15 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 10 สาย ระยะทาง 3.880 กิโลเมตร

2. แปลงที่ดินภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ไร้ที่ดินทำกิน ได้แก่ 2.1) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ในพื้นที่ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 สาย ระยะทาง 0.947 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ส.ป.ก.จะเร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับที่ดินทำกิน มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร และสามารถเดินทางเข้าทำประโยชน์ในแปลงที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป.


แท็ก เกษตรกร   ส.ป.ก.  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ