'EIC'มั่นใจศก.ไทยฟื้นตัว พาณิชย์ปรับเป้าส่งออก62

ข่าวเศรษฐกิจ 13 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * ศูนย์วิเคราะห์ 'ไทยพาณิชย์' ประเมินการปรับลดการขยายตัวเศรษฐกิจโลกกระทบเศรษฐกิจไทยเพิ่มคาดหลังได้รัฐบาลใหม่กระเตื้องขึ้น พาณิชย์ปรับเป้าหมายการส่งออกปี 62 ใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์ โดย Economic Intelligence Center (EIC) ได้ประเมินว่า การที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) แถลงการณ์ปรับลดคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจ (GDP) โลกในปี 2562 เหลือ 3.3% ลดลงจาก 3.5% รวมถึงคาดการณ์ปริมาณการค้าโลกที่ถูกปรับลดลงเหลือ 3.4% จาก 4% จะกระทบกับการขยายตัวเศรษฐกิจไทยมากขึ้น

ทั้งนี้ การปรับลดการ ขยายตัวเศรษฐกิจโลกสอด คล้องกับการประเมินของ EIC โดยเฉพาะภาคการส่งออกที่ชะลอลงและยังคงมีความเสี่ยงสูง EIC จึงปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี 2562 ใหม่ที่ลงมาอยู่ที่ 3.6% จากเดิม 3.8%

นอกจากนี้ ยังปรับลดการขยายตัวมูลค่าการส่งออกไทยปี 2562 ในรูปดอลลาร์สหรัฐลงเหลือ 2.7% จากเดิม 3.4% สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทย และหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงเผชิญความเสี่ยงจากปริมาณการค้าโลกมีแนวโน้มขยายตัวลดลงในปีนี้ จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยจะยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายทั้งการลงทุนในประเทศที่คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวหลังการจัดตั้งรัฐบาล และการบริโภคภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มเติบโตตามการฟื้นตัวของรายได้และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ขณะเดียวกัน เสถียรภาพภาคต่างประเทศของไทยยัง คงแข็งแกร่ง ทำให้คาดว่าเศรษฐ กิจไทยจะสามารถต้านทานผล กระทบจากภายนอกได้

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยอมรับในภาพรวมในปีนี้และปีต่อๆ ไป ภาคการส่งออกจะไม่ใช่ตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ จะได้หารือกับภาคเอกชนแต่ละอุตสาหกรรมอีกครั้ง เพื่อประเมินสถานการณ์การส่งออก แม้เป้าหมายตัวเลขการส่งออกของไทยที่คาดการณ์ไว้ปีนี้จะส่งออกเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 8% แต่จากหลายสำนักและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้อาจทำให้เป้าหมายการส่งออกปีนี้จะเติบโตได้เพียง 3-5% นั้น ซึ่งทางกรมถือว่าขณะนี้ยังคงไม่สามารถประเมินได้ชัดเจน.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ