เยี่ยมโรงเรียน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 00:00:01 น.

สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women's Club of Thailand) โดย นางลอร์รา บากิน ประธานร่วมโครงการทุนการศึกษา และ นางสาวนิพพิชฌน์ วรุณวัชรินทร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมฯ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสมาคมสตรีอเมริกันฯ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนในจังหวัดต่างๆ ผ่านมูลนิธิ EDF มาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ล่าสุดในปีการศึกษา 2561 ได้มอบเงิน 2,460,000 บาท จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนทั่วประเทศ 410 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง