BCG เศรษฐกิจหมุนเวียน 'โมเดล' ขับเคลื่อนความยั่งยืน

ข่าวเศรษฐกิจ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ปัจจุบันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy กำลังกลายเป็นวาระสำคัญระดับโลกที่รัฐบาลประเทศต่างๆ และองค์กรธุรกิจกำลังมุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจและธุรกิจมาสู่ทิศทางนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิม เน้นการบริโภค และเติบ โตภายใต้ระบบการผลิตที่พึ่งพิงทรัพยากร ธรรมชาติโดยตรง แต่ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้แนวโน้มโลกอาจเกิดวิกฤติการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและพลัง งาน อันเป็นรากฐานของความมั่นคง และความอยู่รอดของมนุษย์ ตลอดจนการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบในระยะยาวตรงกันข้ามกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุน เวียน ที่เน้นคุณค่าของวัตถุดิบ ทรัพยากรและ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องรักษาให้คงไว้ให้นานที่สุด โดยมีการสร้างของเสียที่ใช้หรือบริโภคให้นำกลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนในระบบ เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เป้าหมายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่ ประเทศในแถบยุโรป (เยอรมัน) ประเทศในแถบเชีย (ญี่ปุ่น) เป็นต้น ซึ่งแนวคิดดังกล่าว สอดรับกับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของไทยที่มุ่งสู่ BCG Model โดย B (Bio Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ, C (Circular Economy) หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ G (Green Economy) หรือ เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศระยะยาว หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกมิติ เร่งเศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

นางนพมาศ ช่วยนุกูล ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงนโยบายรัฐต่อการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือว่าจะมีส่วนสำคัญในการปรับโครงสร้างการผลิตที่จะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ โดยเน้นการผลักดันให้โรงงานก้าวสู่โรงงาน 4.0 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากของเสีย/วัสดุเหลือใช้ในประเทศ รวมไปถึงการส่งเสริมการปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นสตาร์ทอัพด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

"การขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 6 ด้าน คือ 1.นโยบาย และมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐ 2.ความตระ หนักรู้ของภาคเอกชน 3.การขับเคลื่อนการดำ เนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้การบูรณาการ ของทุกภาคส่วน 4.เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง โดยภาคเอกชนและภาคการศึกษาต้องเข้ามามีบทบาทนำในการพัฒนาด้านต่างๆ 5.เครือข่ายนำร่องที่เป็นต้นแบบพัฒนา 6.การแสวงหาพันธมิตรในการพัฒนาทั้งภาย ในและนอกประเทศ" นางนพมาศกล่าว

ทั้งนี้ สอดรับกับความเห็นของ นาง อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ระบุว่า หลายประเทศได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประ เทศ โดยเฉพาะในประเทศเดนมาร์ก คาดการณ์ว่า ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะสามารถสร้างอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ GDP สูงขึ้นถึง 0.8-1.4% ได้ในปี 2578 (2035) ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายการนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนนัก แต่ภาคธุรกิจรายใหญ่ของไทยหลายแห่งได้นำเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าสู่ระบบการปรับโครงสร้างทางธุรกิจมากขึ้น

จะเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐของไทยนั้นเอาจริงเอาจังมากขึ้น ที่จะเร่งรัดการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยในภาพรวม ด้วยการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ โดยเฉพาะการนำมาปรับเปลี่ยนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทย และเมื่อหันมามองธุรกิจเอกชน ตัวอย่างที่เด่นชัด ซึ่งได้ประกาศการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นรากฐานการพัฒนาองค์กร คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

โดย GC กำลังเดินไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบด้วย 1.เริ่มต้นตั้งแต่กระบวน การผลิตภายในโรงงานที่มีการนำหลัก 5Rs ได้แก่ Reduce ลดการใช้, Reuse การใช้ซ้ำ, Recycle การแปรรูปมาใช้ใหม่, Renewable การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน และ Refuse การปฏิเสธการใช้ มาใช้ในทุกกระบวนการผลิตของโรงงาน ตั้งแต่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การนำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ในระบบการผลิต เป็นต้น โดยทุกระบบในองค์กรเป็นไปอย่างบูรณาการ ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ สามารถลดต้นทุนในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.การเป็นผู้ริเริ่มทำโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand โดยการนำขยะขวด พลาสติกจากท้องทะเลและชายฝั่งมาผ่านกระ บวนการอัพไซคลิ่ง (Upcycling) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานการออกแบบและดีไซน์ มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นสินค้า กลุ่มแฟชั่น ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ

3.การพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติก ชีวภาพ หรือไบโอพลาสติกที่ใช้วัตถุดิบจากพืช อาทิ อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด ให้เป็นพลาสติกทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของ GC มุ่งหวังเพื่อเป็นต้นแบบให้เกิดการคำนึง ถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ สูงสุด และมุ่งหวังให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง ท้ายที่สุดจะเกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืนในที่สุด

ทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นของภาครัฐและเอกชนไทยที่จะร่วมกันวางรากฐานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจให้ก้าวสู่ความยั่งยืนตามทิศทางหรือเทรนด์ของกระแสโลกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ไม่ใช่ตอบโจทย์แค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่นี่คือการยกระดับให้โลกและเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป.


แท็ก ธรรมชาติ  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ