ยิ่งลักษณ์ยังต้องลุ้นทีโออาร์บริหารน้ำ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 00:00:48 น.

สนามบินน้ำ * นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงถึงกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติตีตกข้อกล่าวหา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี, คณะรัฐมนตรี (ครม.) กับพวก กรณีลงมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ วงเงิน 3.5 แสนล้านบาทโดยมิชอบ ว่าเป็นความจริง โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 50/2559 เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2559  ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยอาศัยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่ 5-7/2555 ลงวันที่ 22 ก.พ.2555 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการตรา พ.ร.ก.ให้อำนาจกระ ทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 เป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษา ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะตามรัฐธรรม นูญ มาตรา 184 วรรคหนึ่ง และการตรา พ.ร.ก.ดังกล่าวเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญมีติเป็นเอกฉันท์เห็นว่า การตรา พ.ร.ก.ดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่ปรากฏว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์, ครม.กับพวกได้ร่วมกันตราและเห็นชอบ พ.ร.ก.ดังกล่าวโดยไม่สุจริต หรือใช้ดุลพินิจบิดเบือนหลักการของ รัฐธรรมนูญ เรื่องกล่าวหาดังกล่าวไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์, ครม.กับพวกผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหาข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป

นายวรวิทย์กล่าวว่า ส่วนประเด็นเรื่องกล่าวหาการกู้เงินเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด, ประเด็นการดำเนิน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 57 วรรคสอง มาตรา 67 วรรคสอง, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และประเด็นการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (ทีโออาร์) ในโครงการดังกล่าวมีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางราย คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง