'นครพนม'ดัน'พัฒนาฝีมือแรงงาน'สู่สถาบันนานาชาติในลุ่มแม่น้ำโขง

ข่าวบันเทิง 22 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ที่โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว เขตเทศบาลเมืองนครพนม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตพื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS (The Greater Mekong Subregion)" โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวรายงาน

เนื่องจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีนโยบายจะจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการค้า การลงทุนในการรองรับการขยายความร่วมมือของกลุ่มประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยการส่งเสริมบทบาทหน้าที่สร้างสรรค์ในกรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุน การขับเคลื่อน การพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติที่จังหวัดนครพนม

พล.ต.อ.อดุลย์ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลไทยมีนโยบายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ และการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมของภูมิภาคจะส่งผลต่อการเติบโตและการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศด้วย พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ที่มุ่งเน้นการพัฒนารองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมในการผลิต จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว

โดยเฉพาะเขตพื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนในเขตพื้นที่ดังกล่าว และเพื่อรองรับการจัดตั้งสถาบันฯ นานาชาติ ที่จังหวัดนครพนม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 19-20 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารภาครัฐจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในพื้นที่ 10 แขวง จากเขตลาวเหนือ ลาวกลาง และลาวใต้ ได้แก่ (ลาวเหนือ) แขวงนครหลวงเวียงจันทน์, ไซยะบุรี, เวียงจันทน์, (ลาวกลาง) บอลิคำไซ, คำม่วน, สะหวันนะเขต, (ลาวใต้) จำปาศักดิ์, อัตตะปือ, เซกอง และแขวงสาละวัน ร่วมกับบุคลากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ 14 จังหวัดชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การร่วมกันพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ

"การจัดตั้งสถาบันฝีมือแรงงานนานาชาติที่จังหวัดนครพนม เนื่องจากเป็น 1 ใน 10 จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว เชื่อมต่อกับประเทศเวียดนามและออกสู่จีน โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ข้ามแม่น้ำโขงสู่ถนน R8 หรือ R12 ย่นระยะทางการขนส่งเชื่อมต่อไปยังอนุภูมิภาคอินโดจีน โดยในปี 2558 มีมูลค่าการค้าขายชายแดนสูงที่สุด ตั้งแต่เปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 จำนวน 106,326.75 ล้านบาท การจัดตั้งสถาบันฯ จะมีส่วนในการสนับสนุนมูลค่าการค้า การลงทุน การขนส่ง ภายในจังหวัดและกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"

ด้านนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแน่น้ำโขง เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานในอนุภูมิภาค ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง โดยจัดแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมกันพัฒนาบุคลากรของประเทศสมาชิก GMS ทั้งด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและบริการ และเทคโนโลยีด้านเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่จะมีการพัฒนาบุคลากรร่วมกันในอนาคต อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการพัฒนากำลังแรงงานของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อรองรับการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดนครพนมเร็วๆ นี้.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ