รัฐหนุนกรมวิทย์ฯ เป็นหน่วยควบคุมกำกับมาตรฐาน OECD GLP ทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ยาและสารเคมีเพียงแห่งเดียวของประเทศ

ข่าวบันเทิง 23 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถผ่านการตรวจประเมินการทำหน้าที่ควบคุมกำกับหน่วยงานทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาและสารเคมีตามมาตรฐาน OECD GLP ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการศึกษาความปลอดภัยจากหน่วยงานทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบในประเทศไทย จะได้รับการยอมรับและไม่ต้องทดสอบซ้ำในต่างประเทศ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดให้กับประเทศไทย
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้แสดงความประสงค์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development / OECD) ที่มีสมาชิกกว่า 50 ประเทศ ทั้งนี้เมื่อเดือนมีนาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการประกาศในที่ประชุม Working Group on OECD GLP ครั้งที่ 33 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ว่าได้ผ่านการตรวจประเมินและการยอมรับให้เป็นหน่วยทำหน้าที่ควบคุมกำกับหน่วยงานทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาและสารเคมี ส่งผลให้ในอนาคตผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สารปรุงแต่งในอาหาร เครื่องสำอาง ยากำจัดศัตรูพืช สารเคมีในครัวเรือน และสารเคมีในอุตสาหกรรม ที่ผ่านการศึกษาความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการในประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง OECD GLP จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิก OECD โดยไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำในต่างประเทศ ตามข้อตกลงในระบบการยอมรับข้อมูลร่วมกัน (Mutual Acceptance of Data : MAD) ช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียน จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดการค้ากับต่างประเทศได้มากขึ้น
นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อว่า สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะหน่วยตรวจสอบ (National OECD GLP Compliance Monitoring Authority : CMA) ที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการตรวจสอบขึ้นทะเบียนหน่วยงานทดสอบหรือที่ศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ดี (Good Laboratory Practice / GLP) ตามหลักการ OECD ให้มีการทดสอบหรือวิจัยที่มีคุณภาพเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งในข้อกฎหมายของแต่ละประเทศ รวมทั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น EU กำหนดให้สินค้าที่ใช้สารเคมีต้องจดทะเบียน ประเมิน อนุญาต และจำกัดการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า โดยจะยอมรับข้อมูลจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตาม OECD GLP เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมีคุณภาพสูง เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับทั่วกันของประเทศสมาชิก
“ความสำเร็จครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นหน่วยงานรับการตรวจสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างที่ผู้เชี่ยวชาญจาก OECD มาทำการตรวจประเมินกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร สำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ด้วย สำหรับขั้นตอนต่อไปเลขานุการของที่ประชุม Working Group on OECD GLP จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ OECD’s Joint Meeting of the Chemicals Committee and Working Party on Chemicals, Pesticides and Biotechnology เพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย จากที่ประชุมคณะมนตรี MAD Council Decisions คาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในปลายปี 2562 นี้” นายแพทย์โอภาส กล่าวทิ้งท้าย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ