อ.กรอ.อศ. กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีฯ มุ่งสร้างอาชีพ เน้นให้เด็กเขียน App บน IOS ได้

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 23 เมษายน 2562 00:00:24 น.

สานต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้ก้าวทันวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มของอุปกรณ์เคลื่อนที่

ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สนใจได้อย่างง่ายดาย ซึ่งประโยชน์อันมหาศาลนี้เอง ทำให้เกิดการพัฒนาและขยายตัวในการเร่งสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่นตามมาด้วยเช่นกัน

จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ปัจจุบันบริษัทส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นไปที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แต่ยังขาดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบ IOS ที่มีจำนวนผู้ใช้งานมากเช่นกัน ปัญหานี้จึงเกิดเป็นช่องว่างในการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกิดประโยชน์ในเชิงมูลค่าอย่างมหาศาล

คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ 3 สถานศึกษา คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคตรัง และวิทยาลัยเทคนิคตราด ดำเนินการจัดโครงการ "Young IOS Developer Camp" เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษาของอาชีวศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการเขียนแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ IOS โดยวิทยากรจากภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในระบบปฏิบัติการ IOS โดยตรง

ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เลขานุการคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯนี้ ว่า "Young IOS Developer Camp" เป็นโครงการฯ ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ทำงานด้านระบบ IOS โดยตรงได้ส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงบุคลากรครู และเจ้าหน้าที่ ก็ได้เข้าร่วมในโครงการฯนี้ด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อในอนาคตจะสามารถนำไปขยายผล ต่อยอด เปิดเป็นการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสมาเรียน สามารถสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในวงกว้างได้เพราะงานในด้านการพัฒนาระบบบน IOS ยังเป็นที่ต้องการมีมาก"

ด้าน นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี กล่าวเสริมว่า "โครงการฯนี้ ได้นำนักเรียนระดับปวช.ในแผนกสารสนเทศมาเข้าร่วมโครงการฯ  ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด5 วัน โดยตั้งผลสัมฤทธิ์ไว้ว่า นักเรียนที่มาเข้าร่วมโครงการฯจะสามารถเริ่มเขียนแอพพลิเคชั่นบนระบบ IOS ได้ในเบื้องต้นเพราะหากนักเรียนที่ทดลองเรียนรู้แล้วเกิดความชอบ พวกเขาก็จะสามารถรู้ว่าต้องมุ่งเน้นไปทางไหน ซึ่งทางวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ไว้รองรับเพื่อการเรียนอยู่แล้ว"

สำหรับโครงการ "Young IOS Developer Camp" เป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ IOS ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดพัฒนาความรู้เพื่อให้เกิดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ที่ทางคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง