ร่วมแสดงความยินดี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 00:00:07 น.

ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาการอธิการบดีฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์ ดร.คณพศ นิจสิริภัช ดร.วิชัย กุลวุฒิวิลาศ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ อาคารอเนกนิทัศน์ จ.นนทบุรี